eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RZESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 230 07 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.rzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ca4213c-5deb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064574/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ca4213c-5deb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezwzględnie wymagane dla przekazywania oferty oraz załączników do oferty.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres zamawiającego: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl) lub za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub „Formularzy do komunikacji”, odbywa się w szczególności przekazywanie oświadczeń, wezwań, zawiadomień a także zadawanie pytań. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania oraz zawiadomienia lub zadają pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Adam Janicki, Dorota Machej; e-mail: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl.
10. Interaktywna instrukcja obrazująca sposób komunikacji z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ w zakładce „Komunikacja w postępowaniu”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności” w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” realizowanego w ramach pierwszego naboru wniosków w konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na: wykonaniu robót budowlanych polegających na nadbudowie o 2 kondygnacje istniejącego składu węgla stanowiącego część budynku szkoły, przebudowie w ramach budynku szkoły, a także wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych, przyłączy, zagospodarowania terenu oraz częściowym wyposażeniem pomieszczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena oraz okres gwarancji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie budynku, których zakres obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych elektrycznych i instalacyjnych sanitarnych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie
w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców.
Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia postępowania.
2) Skierują do realizacji zamówienia osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy),
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnościach będzie posiadała jedna osoba.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz.831). Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, określają: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz.334) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz.551).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika, któremu udzielono przedmiotowego pełnomocnictwa.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy - jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 7a ust. 3 specyfikacji warunków zamówień - jeżeli
wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz.462 ze zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
Nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: „Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp”.
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane
w zakresie zamówienia podstawowego jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami art. 455 ustawy pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych w umowie, dokumentacji oraz specyfikacji warunków zamówienia, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne lub korzystne w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania przedmiotu umowy, przy czym wprowadzenie robót zamiennych nie powoduje rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do zakresu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia oraz treści oferty i roboty te mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie niewykraczającym poza pierwotny przedmiot umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji jako robót zaniechanych w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, zamiany materiałów i urządzeń na inne materiały i urządzenia o parametrach takich samych (równoważnych) lub lepszych, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia jakości technicznej estetycznej i wzorniczej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy lub przedłużenie terminów zakończenia poszczególnych prac, robót i dostaw określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi:
1) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonywania części robót wpływających na wysokość wynagrodzenia,
2) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
3) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
4) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1342),
6) zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia określone zostały jedynie rodzaje przewidywanych zmian. Wszystkie informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w części „zmiany umowy” §18-§22 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.