eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Banku Komórek KrwiotwórczychOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Banku Komórek Krwiotwórczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 16

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-081

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spsk1.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsk1.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Banku Komórek Krwiotwórczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a72c430-5ebb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00213656/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Banku Komórek Krwiotwórczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający rekomenduje, aby
Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna
jest w sekcji „regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji
w systemie, o których mowa w regulaminie dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin, korzystanie
z Platformy jest bezpłatne.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w danej części zamówienia).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod
adresem https:/spsk1.ezamawiajacy.pl.
4. Złożenie Formularza Oferty wraz z załącznikami na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w postaci elektronicznej,
Zamawiający uzna za wiążące.
5. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
sporządzona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa)
przez osoby uprawnione.
7. Ofertę należy złożyć pod adresem https:/spsk1.ezamawiajacy.pl., w zakładce „OFERTY” w następujący sposób:
a) wypełnienie Formularza Oferty, oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby umocowane,
b) dodanie w sekcji "Przygotowanie oferty", w podsekcji "Dokumenty do oferty" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej
SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
umocowane. Czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku", w sekcji
"Przygotowanie oferty", w podsekcji "Dokumenty do oferty" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest to: „Dokument jawny” – zawierający informacje niestanowiące tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub „Dokument
zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa” – dokument zawiera informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub "Dokument
zawiera tajemnicę RODO" - dokument może zawierać dane osobowe.
e) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
f) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport
złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji "Historia zmian" pobierając odpowiedni plik na komputer. O terminie złożenia
Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
g) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
h) Po zapisaniu, plik w Systemie jest zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i
klikając akcję „Usuń".
8. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w sekcji
„Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”, aby wycofać całą złożoną ofertę.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EO/LA-M-2732/49/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik do fotoforezy pozaustrojowej wystandaryzowany do urządzenia Macogenic G2. Pojemnik do naświetlania materiału biologicznego w procesie fototerapii pozaustrojowej w systemie off-line: wyrób medyczny sterylny (sterylizacja EO), apirogenny, pakowany pojedynczo w opakowanie ochronne, wykonany z EVA o wysokiej przezroczystości przystosowany do naświetlania promieniami o długości 365 nm, o wymiarach 230+/- 4mm x 445+/- 3 mm, o pojemności nominalnej 3000 ml, pojemności rzeczywistej 300/500 ml, wadze 75g, wyposażony w dren EVA/PCV o średnicy wewnętrznej 3,0 mm i średnicy zewnętrznej 4,1mm, o długości 50 cm, przystosowany do jałowego łączenia, zakończony perforatorem typu „spike” oraz posiadający port iniekcyjny i port do przetoczeń z membraną typu twist off. Porty i dren są integralnymi elementami pojemnika zapewniającymi właściwy sposób transfuzji preparatu. Wszystkie integralne części pojemnika i pojemnik są wystandaryzowane do wymiarów komory naświetlań w urządzeniu do fototerapii pozaustrojowej w systemie off-line. Wymagany termin ważności pojemników min. 18 miesięcy od daty dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odczynnik DMSO 100%, 10 ml w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm. Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów metali ciężkich. Produkt sterylny, apirogenny, nietoksyczny, do preparatyki w systemie zamkniętym, produkt zgodny z wymogami GLP, pakowany pojedynczo. W momencie wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie zmianę w sposobie dostarczania odczynnika z fiolek na strzykawki poj. 10 ml.

Odczynnik DMSO 100%, 20 ml w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm. Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów metali ciężkich. Produkt sterylny, apirogenny, nietoksyczny, do preparatyki w systemie zamkniętym, produkt zgodny z wymogami GLP, pakowany pojedynczo. W momencie wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie zmianę w sposobie dostarczania odczynnika z fiolek na strzykawki poj. 20 ml

Strzykawka o pojemności 20 ml z zaworem bezigłowym i 15 cm rurką SCD z porowatym korkiem odpowietrzającym. Jedno opakowanie zawiera 25 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny pojemnik do głębokiego mrożenia, matowy, przezroczysty, pakowany pojedynczo w opakowanie ochronne. Pojemnik i dren łącznikowy - materiał EVA. Pojemność rzeczywista 30-140 ml, pojemność 410 - 500 ml. Zakres temperatury od -196oC do +40oC. Elementy zintegrowane : trzy dreny PCV przystosowane do pracy w systemie zamkniętym, ze zintegrowanymi łącznikami : 1 luer męski, 2 porty bezigłowe NAC, 1 spike, 3 zaciski. Pojemnik posiadający nadrukowany LOT i panel etykiety.
Sterylny pojemnik do głębokiego mrożenia, matowy, przezroczysty, pakowany pojedynczo w opakowanie ochronne. Pojemnik i dren łącznikowy - materiał EVA. Pojemność rzeczywista 40-160 ml, pojemność nominalna 510 ml. Zakres temperatury od -196oC do +40oC. Elementy zintegrowane : trzy dreny PCV przystosowane do pracy w systemie zamkniętym, ze zintegrowanymi łącznikami : 1 luer męski, 2 porty bezigłowe NAC, 1 spike, 3 zaciski. Pojemnik posiadający nadrukowany LOT i panel etykiety.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny pojemnik do transferu składników krwi, z PVC-DEHP, przejrzysty, o pojemności 600 ml, ze zintegrowanym drenem o długości min. 50 cm zakończonym plastikową igłą (spike), pakowany pojedynczo w opakowanie ochronne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemniki kriogeniczne o poj. 15 ml, sterylne, niezbędne do przechowywania preparatów błony owodniowej w -80stC, z dużym polem do pisania, które mieści więcej pisemnych informacji o próbkach i podziałkach, DNA-free, RNA-free, wykonane z surowca niecytotoksycznego. .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• katalogi / ulotki, prospekty, zdjęcia, foldery itp. zawierające dokładne opisy zaoferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą, (jeżeli katalog lub ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• katalogi / ulotki, prospekty, zdjęcia, foldery itp. zawierające dokładne opisy zaoferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą, (jeżeli katalog lub ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy jest możliwa w przypadku:a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za
cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem
zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy,
e) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji lub wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie
asortymentu objętego niniejszą umową (Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie wyłącznie produktem równoważnym lub
o wyższych parametrach jakościowych, przy zastrzeżeniu braku możliwości podwyższenia ceny),
f) wystąpienia ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego dotyczącego przedmiotu objętego umową
(Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt „zamienny” będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w
cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie),
g) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,
h) zmiany wielkości opakowania (Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu - w zaokrągleniu w
górę - aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia),
i) zmiany cen urzędowych w trakcie obowiązywania umowy (zmianie ulegnie zaproponowana w ofercie cena o procent
zmiany cen urzędowych),
j) zmian danych identyfikujących strony - zgodnie z zapisami w aktualnym odpisie z właściwego rejestru,
k) objęcia lub usunięcia produktu z wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
ł) zmiany decyzji refundacyjnej wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej:
− poziomu refundacji,
− zmiany zawartości opakowania,
− zmiany ceny będącego podstawą limitu określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie artykułu 455 ust. 1 pkt. 2 i 3:
1.1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 p.z.p. zmiana umowy jest dopuszczalna gdy nowy Wykonawca ma zastąpić
dotychczasowego Wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych,
b) lub w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów p.z.p,
1.2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p. zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego
Wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy..

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.