eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka - z podziałem na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka – z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka – z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d18d90c-5c32-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019252/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.50 Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d18d90c-5c32-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d18d90c-5c32-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - zgodnie z Rozdz. XI ust. 10 SWZ. 4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Rozdz. XI ust. 10 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.63.2023.MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (w tym usługi) polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka – z podziałem na 2 części.
3.1. Część I: Budowa zalicznikowych linii energetycznych dla zasilania monitoringu na terenie rekreacyjnym, dz. nr ew. 11, 12/2 obręb Brzezia Łąka, gm. Długołęka:
• montaż tablicy TA
• wewnętrzne linie zasilające skrzynki CCTV – YKYżo 3x2,5
• montaż tablic CCTV
• montaż kamer i anten
• ochrona przeciwporażeniowa
a) zasilanie monitoringu
W ramach projektu przewidziano wykonanie zalicznikowych linii energetycznych od projektowanej tablicy TA, zlokalizowanej przy projektowanym zestawie złączowo-pomiarowym w granicy działki do projektowanych masztów monitoringu. Zaprojektowane zostały 3 maszty monitoringu, słupy parkowe aluminiowe, stożkowe, anodowane wysokości h=5,0m, posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych. Lokalizację masztów oraz przebieg tras kablowych pokazano na planie linii kablowych. Na słupach montowane będą skrzynki CCTV do obsługi kamer systemu monitoringu oraz kamery. Montaż skrzynek CCTV oraz kamer monitoringu stanowi zakres dostawcy monitoringu.
b) budowa monitoringu
W ramach zadania przewidziano montaż:
• kamera IP IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 szt. 5
• uchwyt kamery PFA137 DAHUA szt. 5
• uchwyt na słup PFA152-E DAHUA szt. 5
• uchwyt słupowy OR-625W szt. 5
• zasilacz kamery 12V 5A/5.5 szt. 3
• antena odbiorcza do transmisji szt. 3
• antena nadawcza do transmisji szt. 1
• zasilacz UPS z zewnętrznym akumulatorem szt. 3
• ToughSwitch PoE szt. 3
• dron DJI Mavic 3 wraz z oprzyrządowaniem kpl. 1
Montaż kamer i anten przewidziano na słupach na wysokości ok. 4,5m (dokładna wysokość do ustalenia na budowie. Pozostałe elementy należy montować w szafkach IP67 o wymiarach 800x600x300 (wys/szer/gł). Szafki należy posadowić przy projektowanych masztach monitoringu.
c) budowa linii energetycznych
Głębokość ułożenia kabla w ziemi wynosi 0,6m przy głębokości rowu kablowego 0,75m i szerokości w stopie 0,4m. Kabel należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 10cm. Po falistym ułożeniu kabla w rowie celem skompensowania ewentualnych przesunięć ziemi, należy ułożyć na nim w odstępach 10m oznaczniki, przysypać 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm. Na tej warstwie należy ułożyć folię ochronną z tworzywa sztucznego o grubości, co najmniej 0,5mm o trwałym kolorze niebieskim. Szerokość folii powinna być taka, aby zakrywając kabel lub kable, wystawała z każdej strony na odległość 15cm. Rów kablowy ponad folią należy przysypać rodzimym gruntem doprowadzając jego powierzchnię do stanu pierwotnego. Każdą z nasypanych warstw należy ubijać. Oznaczniki należy wykonać z PVC i wyposażyć w napisy.
Uwaga: Prace budowlano – montażowe linii energetycznych należy skoordynować z pracami nasadzeniowymi będącymi przedmiotem zamówienia w części 2 (jeżeli dotyczy).
4. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w załączonej dokumentacji projektowej.
5. Zadania dot. części nr 1 i 2 są realizowane w ramach inwestycji pn. "Budowa obiektów małej architektury, crossowego toru rowerowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej oraz instalacją elektryczną w miejscu publicznym w Brzeziej Łące na działkach nr 11, 12/2, gm. Długołęka”.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SWZ – Część nr 1, Załącznik nr 9a do SWZ – Część nr 2), oraz w Projektach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ– Część nr 1 i Załącznik nr 1a do SWZ – Część nr 2).
7. Zamawiający nie przewiduje i nie wymaga obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
8. Wymagany przez Zamawiającego:
1) minimalny termin udzielenia gwarancji dla części nr 1 to 24 miesiące,
2) termin płatności faktury dla części nr 1 to 30 dni
9. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i 2 - 55-093 Brzezia Łąka, gm. Długołęka – dz. nr 12/2, 11.
10. Wykonawcy obu części zadań zobligowani są do wzajemnej koordynacji robót. Wykonawca części 1 po protokolarnym przejęciu terenu
w porozumieniu z kierownikiem budowy udostępni Wykonawcy części nr 2 wejście na teren w celu wykonania nasadzeń (jeżeli dotyczy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (w tym usługi) polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 11, 12/2 w m. Brzezia Łąka – z podziałem na 2 części.
Dla części nr 2 są nasadzenia roślinności niskiej oraz drzew na dz. nr ew. 11, 12/2 obręb Brzezia Łąka, gm. Długołęka:
Przewidziana w opracowaniu roślinność odpowiada wymogom terenów rekreacyjnych.
Materiał roślinny winien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.
• Materiał sadzeniowy musi być właściwie oznaczony, tj. musi mieć etykietę na której podana jest nazwa łacińska, forma, liczba szkółkowań, wysokość i obwód pnia mierzony na wysokości 100cm, wielkość bryły, a przy krzewach, bylinach wielkość pojemnika,
• Drzewa w kontenerach, trzykrotnie szkółkowane, dobrze rozgałęzione o pokroju charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną charakterystyczną dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami), powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową, system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Korzenienie nie mogą się zawijać w pojemniku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, zwarta, a korzenie mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku.
• Przy drzewach iglastych odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie igieł typowe dla odmiany).
• Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny, min. pojemnik C3.
• Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadać min. 3-5 pędów z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Materiał sadzeniowy musi posiadać następujące cechy:
• podstawa korony drzew wysoko piennych powinna być uformowana na wysokości powyżej 2,2- 2,5 m licząc od nasady pnia do najniżej wyrastającego pędu korony, pień powinien być prosty.
• pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany,
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zabliźnione,
• z dobrze wykształconą bryłą korzeniową, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm średnica bryły 45-55 cm, 14-18cm średnica bryły 55-65 cm, 18-25 cm średnica bryły 65-75 cm. 25–30 cm średnica bryły 75-100 cm,
• ponadto należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie budowy nie uległ przesuszeniu, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał musi być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.
Wady niedopuszczalne:
• uszkodzenia mechaniczne roślin,
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
• niezabliźnione rany na pniu po usuniętych pędach,
• drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte
w górę,
• jednostronne ułożenie pędów korony drzewa,
• ślady żerowania szkodników,
• oznaki chorobowe,
• martwice i pęknięcia kory,
• szkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
• dwa przewodniki korony formy piennej,
• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
• objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
• krzywizna pnia powyżej 2 cm.
Uwaga: Minimalna udatność nasadzeń musi wynosić 80%. Zamawiający w obecności Wykonawcy komisyjnie oceni udatność w okresie wegetacji w roku następującym po roku nasadzeń. Ocenie podlegać będzie stan sadzonek,
a w przypadku sadzonek, które nie wykazują cech żywotności ustalona zostanie przyczyna tego stanu.
Nasadzenia zgodnie z opisem SWZ rozdz. III ust. 3
4. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w załączonej dokumentacji projektowej.
5. Zadania dot. części nr 1 i 2 są realizowane w ramach inwestycji pn. "Budowa obiektów małej architektury, crossowego toru rowerowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej oraz instalacją elektryczną w miejscu publicznym w Brzeziej Łące na działkach nr 11, 12/2, gm. Długołęka”.
Część nr 2 dofinansowana jest z programu "Ochrona przyrody poprzez urządzenie terenu zielonego w obrębie tzw. rozdołu w miejscowości Brzezia Łąka”. Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Program Ochrona przyrody.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SWZ – Część nr 1, Załącznik nr 9a do SWZ – Część nr 2), oraz w Projektach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ– Część nr 1 i Załącznik nr 1a do SWZ – Część nr 2)
7. Zamawiający nie przewiduje i nie wymaga obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
8. Wymagany przez Zamawiającego:
1) termin udzielenia gwarancji dla części nr 2 to 12 miesięcy,
2) najkrótszy termin płatności faktury dla części nr 2 to 14 dni.
9. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i 2 - 55-093 Brzezia Łąka, gm. Długołęka – dz. nr 12/2, 11.
10. Wykonawcy obu części zadań zobligowani są do wzajemnej koordynacji robót. Wykonawca części 1 po protokolarnym przejęciu terenu
w porozumieniu z kierownikiem budowy udostępni Wykonawcy części nr 2 wejście na teren w celu wykonania nasadzeń (jeżeli dotyczy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury vat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) dla Części nr 1: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) polegającą na budowie i/lub przebudowę kablowej linii energetycznej lub oświetleniowej o wartości robót min. 60 000,00 zł brutto, która to robota została wykonana należycie.
Uwaga 1: W przypadku realizacji robót budowlanych zawierających w swym zakresie nie tylko wykonanie ww. robót budowlanych, należy uszczegółowić w Wykazie robót budowlanych (załącznik nr 7 do SWZ), zakres wykonanych robót w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikację spełniania warunków zamówienia zawartych w SWZ.
Uwaga nr 2: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.
b) dla Części nr 2: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę nasadzenia roślinności na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto, która to usługa została wykonana należycie.
Uwaga 1: W przypadku realizacji usług zawierających w swym zakresie nie tylko wykonanie ww. usług, należy uszczegółowić w Wykazie usług (załącznik nr 7 do SWZ), zakres wykonanych usług w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikację spełniania warunków zamówienia zawartych w SWZ.
Uwaga nr 2: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.
c) dla Części nr 1: dysponuje lub będzie dysponował osobą / osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, tj. min. 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga 1: Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadania uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków, o których mowa w ww. ust. 2 – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dla Części nr 1 i 2: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dla Części nr 1: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) dla Części nr 1: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
3) dla Części nr 2 wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, usługi, dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi czy dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 4.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zgodnie z Projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.