eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11 w.10

1.5.8.) Numer faksu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47412685-3012-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342212/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.272.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 150, z tego: budżet powiatu - 100, jednostki organizacyjne powiatu - 50);
2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego;
3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych;
7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w banku, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;
8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego) ;
9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;
12) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
13) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
- przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 166880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Andrespolu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7240005271

7.3.3) Ulica: ul. Rokicińska 130 a

7.3.4) Miejscowość: Andrespol

7.3.5) Kod pocztowy: 95-020

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.