eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11 w.10

1.5.8.) Numer faksu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47412685-3012-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail:
starostwo@powiat-brzeziny.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail starostwo@powiat-brzeziny.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w „OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych" (iod@powiat-brzeziny.pl);
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269. z 2022 r., poz. 25), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
6) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych zakończeniem tego postępowania.
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 sprawuje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
8) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
11) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, jeżeli podstawą przetwarzania
danych jest art. 6 ust. Lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Fn.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 150, z tego: budżet powiatu - 100, jednostki organizacyjne powiatu - 50);
2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego;
3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych;
7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;
8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego) ;
9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;
12) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
13) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
- przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria oceny ofert:
1) oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
- koszty obsługi (A) – 60 pkt;
-ilość punktów (A) = (najniższy zaoferowany koszt)/(koszt w badanej ofercie) x 60 pkt
oprocentowanie rachunków podstawowych i pomocniczych (B) – 40 pkt;
- ilość punktów (B) = kwota w badanej ofercie / najwyższe zaoferowana kwota x 40 pkt
Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 31 sierpnia 2022 r.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oprocentowanie środków na rachunku podstawowym oraz pomocniczym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub działają na podstawie innych przepisów prawa,
- w przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego w miejsce wyżej wymienionego dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia,
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym także aktualnie wykonywanych) usług bankowych obsługi budżetu co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Brzeziny wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki.
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oznacza również dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1. Zamawiający ustanawia ponadto przesłankę wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował na terenie miasta Brzeziny siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Pzp zamawiający będzie wymagał oświadczenia u o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp ( załącznik nr 3 do SWZ)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesja, zezwolenia lub licencji;
Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku (określonego w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) dołączy zezwolenie lub inny dokument,
2) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym także aktualnie wykonywanych) usług bankowych obsługi budżetu co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Załącznik nr 9);
3) oświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Brzeziny wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów
udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów
udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Oświadczenia i/ lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które :
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328016/01 z dnia 2022-08-31
2022-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą ustawową solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość zmiany
treści umowy w przypadkach opisanych w ust. 4 określając zakres i warunki tych zmian.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający nie może wprowadzić istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454
ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w następujących okolicznościach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia
dopuszczalna jest w przypadku:
a) wstrzymania usług lub przerwy w realizacji usługi powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
b) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowej).
c) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli
z obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem
umowy,
d) działań organów administracji skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo
terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
e) zmian regulacji prawnych wpływających na konieczność zmiany terminu,
f) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynności przewidzianych umową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin
wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny
do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna
jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika
z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym zmiany liczby jednostek Powiatu,
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem usługi,
3) Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: zmiany zakresu rzeczowego o
którym mowa w pkt. 2, w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie
ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego
wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu. Wysokość wynagrodzenia w zakresie rozszerzonych prac zostanie ustalona w oparciu o składniki cenotwórcze

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Brzezinach 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.