eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Perzów › ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIEOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PERZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Perzów 78

1.5.2.) Miejscowość: Perzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-642

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627861060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@perzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-zamówienia: ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych opisane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Perzów;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Monika Idźczak, iod@perzow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż automatyki samoczynnego ponownego rozruchu oraz wymiana agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego
A Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie
B Oczyszczalni ścieków w Perzowie
pod nr ROŚGPK.271.34A.2023, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚGPK.271.34A.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A „Dostawa i montaż automatyki samoczynnego ponownego rozruchu oraz wymiana agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Odstawienie od pracy i demontaż istniejących urządzeń zasilania rezerwowego do miejsca określonego przez Zamawiającego znajdującego się w miejscu realizowanych prac.
2. Wykonanie tras kablowych, kabel o długości do 15 m – kabel na potrzeby sterowania automatyką SZR.
3. Montaż i podłączenie rozdzielni sieć, 0, agregat wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej – istniejący agregat pracuje wyłącznie w trybie ręcznym.
4. Posadowienie i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Prace związane z podłączeniem agregatu do istniejących rozdzielni elektrycznych.
6. Montaż uziemienia roboczego i ochronnego.
7. Uruchomienie i sprawdzenie agregatu oraz całego układu SZR w trybie automatycznym przez zasymulowanie zaniku napięcia
8. Wykonanie zabezpieczeń p. poż. na przepustach kablowych.
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów oraz przekazania Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.
10. Szkolenie pracowników z obsługi.


B „Dostawa i montaż automatyki samoczynnego ponownego rozruchu oraz wymiana agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego Oczyszczalni Ścieków w Perzowie, wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Odstawienie od pracy i demontaż istniejących urządzeń zasilania rezerwowego do miejsca określonego przez Zamawiającego znajdującego się w miejscu realizowanych prac.
2. Montaż i podłączenie rozdzielni sieć, 0, agregat wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej – demontaż istniejącej automatyka SZR i montaż nowego sterownika.
3. Posadowienie i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Prace związane z podłączeniem agregatu do istniejących rozdzielni elektrycznych.
5. Montaż uziemienia roboczego i ochronnego.
6. Uruchomienie i sprawdzenie agregatu oraz całego układu SZR w trybie automatycznym przez zasymulowanie zaniku napięcia.
7. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów oraz przekazania Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.
8. Szkolenie pracowników z obsługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
1) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)
2) Okres gwarancji - waga kryterium 40 % (max 40 pkt.)

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:
1) kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena min.
Kc = --------------------- x 60
Cena badana

gdzie: Kc – ilość punktów w kryterium cena,

Cena min – najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cena bad. – cena brutto oferty badanej,
2) kryterium „okres gwarancji” – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesiące oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie przydzielona jak poniżej:

gwarancja 24 miesięcy - 0 pkt.
gwarancja 36 miesięcy - 20 pkt.
gwarancja 48 miesięcy - 30 pkt.
gwarancja 60 miesięcy - 40 pkt.

Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 24-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
zakresie,

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej ¬– Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

4)zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
a)W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż agregatu prądotwórczego potwierdzone protokołem lub oświadczeniem Zamawiającego, na rzecz którego wykonana była dostawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przetłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - wymagane jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż agregatu prądotwórczego potwierdzone protokołem lub oświadczeniem Zamawiającego, na rzecz którego wykonana była dostawa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIII składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2.Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.