eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Perzów › ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIEOgłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PERZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Perzów 78

1.5.2.) Miejscowość: Perzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-642

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627861060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@perzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI SUW PERZÓW
ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PERZOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROŚGPK.271.34A.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 114266,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A „Dostawa i montaż automatyki samoczynnego ponownego rozruchu oraz wymiana agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Odstawienie od pracy i demontaż istniejących urządzeń zasilania rezerwowego do miejsca określonego przez Zamawiającego znajdującego się w miejscu realizowanych prac.
2. Wykonanie tras kablowych, kabel o długości do 15 m – kabel na potrzeby sterowania automatyką SZR.
3. Montaż i podłączenie rozdzielni sieć, 0, agregat wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej – istniejący agregat pracuje wyłącznie w trybie ręcznym.
4. Posadowienie i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Prace związane z podłączeniem agregatu do istniejących rozdzielni elektrycznych.
6. Montaż uziemienia roboczego i ochronnego.
7. Uruchomienie i sprawdzenie agregatu oraz całego układu SZR w trybie automatycznym przez zasymulowanie zaniku napięcia
8. Wykonanie zabezpieczeń p. poż. na przepustach kablowych.
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów oraz przekazania Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.
10. Szkolenie pracowników z obsługi.


B „Dostawa i montaż automatyki samoczynnego ponownego rozruchu oraz wymiana agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego Oczyszczalni Ścieków w Perzowie, wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Odstawienie od pracy i demontaż istniejących urządzeń zasilania rezerwowego do miejsca określonego przez Zamawiającego znajdującego się w miejscu realizowanych prac.
2. Montaż i podłączenie rozdzielni sieć, 0, agregat wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej – demontaż istniejącej automatyka SZR i montaż nowego sterownika.
3. Posadowienie i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Prace związane z podłączeniem agregatu do istniejących rozdzielni elektrycznych.
5. Montaż uziemienia roboczego i ochronnego.
6. Uruchomienie i sprawdzenie agregatu oraz całego układu SZR w trybie automatycznym przez zasymulowanie zaniku napięcia.
7. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów oraz przekazania Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.
8. Szkolenie pracowników z obsługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 152520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159777,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 152520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FINCO Energia Andrzej Mućka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251054227

7.3.3) Ulica: ul.Kowalska 6

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-804

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.