eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I EtapOgłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SUWALSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659200

1.5.8.) Numer faksu: 87 5664718

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@powiat.suwalski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.suwalski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e044500-409d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024965/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony p. poż. i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIR.272.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1130579,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę
budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony
przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap” Budynek internatu (wysokość 15 m, powierzchnia
użytkowa istniejąca: 3204,3 m2, powierzchnia użytkowa docelowa : 3190,84 m², powierzchnia wewnętrzna budynku po
rozbudowie: 3673 m2) podpiwniczony, z czterema kondygnacjami naziemnymi, połączony z częściowo zagłębionym poniżej
poziomu terenu jednokondygnacyjnym budynkiem kotłowni na biomasę.
Na terenie opracowania znajduje się użytkowany komin wraz ze stalową konstrukcją podtrzymującą oraz nieużytkowany
komin murowany.
Internat położony we wsi Dowspuda, gmina Raczki, Powiat Suwalski, Województwo Podlaskie, zarządzany i użytkowany jest
przez Zespół Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie. Teren opracowania obejmuje część działkę o nr ewid. 93/19 obręb
Dowspuda, wjazd na teren opracowania - drogi wewnętrzne na działce nr 87 połączonej z drogą publiczną, powiatową na
działce nr 79/3. W południowo-zachodniej części działki 93/19 znajduje się utwardzony plac parkingowy.
Na terenie opracowania istnieje uzbrojenie podziemne w postaci sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych wraz
z przyłączem wodociągu gminnego do budynku, sieci elektro-energetycznej, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych i sieci
ciepłowniczej (sieć Zespołu Szkół).
Inwestycja obejmuje wykonanie robót przewidzianych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dotycząca
rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełnienia warunków
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie. Przyjęto podział budynku w
poziomie na dwie strefy pożarowe, tj. strefę pożarową użyteczności publicznej (ZLIII) obejmującą kondygnację podziemną
oraz parter oraz strefę zamieszkania zbiorowego (ZL V) obejmującą I, II i III piętro.
Ze względu na ciągłość użytkowania budynku i wysokie koszty inwestycyjne przekraczające możliwości inwestora,
zdecydowano o realizacji w II etapach.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót w zakresie I Etapu, szczegółowo opisanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej:
Projekt Budowlany załącznik nr 1, 2, 3 do Decyzji 314/2020 Starosty Suwalskiego z 18.08.2020 r. cd. w/g SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie na roboty budowlane pn. „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap” zostało unieważnione decyzją Zarządu Powiatu Suwalskiego z dnia 21.20.2022 roku na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP: oferta Nr: 0069/PIR.272.8.2022 z najniższą ceną, złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTERM Lidner, Bańkowski, Osewski Sp. j., ul. Sejneńska 80, 16-400 Suwałki, Polska za cenę 1 844 032,36 PLN, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.