eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I EtapOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SUWALSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659200

1.5.8.) Numer faksu: 87 5664718

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@powiat.suwalski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.suwalski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e044500-409d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024965/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu BLIŹNIAK Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony p. poż. i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja-przez środki komunikacji elektronicznej, przez System adres: https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/. W sytuacji awarii lub przerwy technicznej,
Zamawiający dopuszcza komunikację przez email na adres: bok@powiat.suwalski.pl; konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl (nie
dotyczy składania ofert). W przypadku awarii i braku możliwości otwarcia ofert w terminie, otwarcie następuje po usunięciu awarii.
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie postępowania lub na stronie: www.powiat.suwalski.pl Otwarcie
ofert nastąpi przy użyciu mechanizmu Systemu do odszyfrowania. Wykonawcy - używać znaku: PIR.272.8.2022
2) komunikacja z Zamawiającym, po akceptacji Regulaminu, za pomocą konta, które Wykonawca zakłada w Systemie. Konieczne
jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy, elektronicz. podpisu
kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. Szczegółowa instrukcja
dostępna w Systemie w zakładce E-learning.3) Zadawanie pytań przez Wykonawców w zakładce „Pytania do postępowania”. 4) Po
otwarciu ofert, dokumenty przekazywane w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicz.
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Do przesłania dokumentów i złożenia oferty w postępowaniu niezbędne jest
posiadanie kwalifikowanego podpisu elektron. lub podpisu zaufanego lub osobistego w celu potwierdzenia czynności. W zależności
od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewn., wew.) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu lub dokument z wszytym podpisem:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Korzystanie z
Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia min. wymagań techn:
a) Oprogramowanie zew. (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
•Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późn. lub Opera ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver 18 i późn.,
Internet Explorer 11
•Lista zalecanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane używanie najnowszych wersji przeglądarek
•system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
•zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
•Do przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
•oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
5)Maks. rozmiar pojedynczych plików przesyłanych przez System wynosi 100 MB. Przez System można przesłać wiele
pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedyncz. plików.
6)W przypadku przekazywania dokumentu elektronicz. w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicz., podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
7)Dopuszczalne formaty przesyłanych -plików wielkości do 100 MB w formatach w/g SWZ, Rozdział 19 Komunikacja.
8)W przypadku użycia innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, -konsekwencja: odrzucenie.
9)Złożona Oferta jest zaszyfrowana. Oznaczenie czasu odbioru przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
Wykonawca może złożyć 1 ofertę w formie elektronicznej (opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektron. opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez System w zakładce „Oferty”. Zgodnie z art. 64 PZP System jest kompatybilny ze
wszystkimi podpisami elektronicznymi.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: j.w.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Świerkowej 60, 16-
400 Suwałki, 087 – 565 92 00 reprezentowane przez Starostę Suwalskiego.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail:
iod@powiat.suwalski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego PIR.272.8.2022 pn.: Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące
Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy
warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap, prowadzonym w trybie podstawowym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5.Dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 10 lat w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako
najkorzystniejsze.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, stosowanie do art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8.Posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.
Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9.Nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIR.272.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1130579,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę
budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony
przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap” Budynek internatu (wysokość 15 m, powierzchnia
użytkowa istniejąca: 3204,3 m2, powierzchnia użytkowa docelowa : 3190,84 m², powierzchnia wewnętrzna budynku po
rozbudowie: 3673 m2) podpiwniczony, z czterema kondygnacjami naziemnymi, połączony z częściowo zagłębionym poniżej
poziomu terenu jednokondygnacyjnym budynkiem kotłowni na biomasę.
Na terenie opracowania znajduje się użytkowany komin wraz ze stalową konstrukcją podtrzymującą oraz nieużytkowany
komin murowany.
Internat położony we wsi Dowspuda, gmina Raczki, Powiat Suwalski, Województwo Podlaskie, zarządzany i użytkowany jest
przez Zespół Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie. Teren opracowania obejmuje część działkę o nr ewid. 93/19 obręb
Dowspuda, wjazd na teren opracowania - drogi wewnętrzne na działce nr 87 połączonej z drogą publiczną, powiatową na
działce nr 79/3. W południowo-zachodniej części działki 93/19 znajduje się utwardzony plac parkingowy.
Na terenie opracowania istnieje uzbrojenie podziemne w postaci sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych wraz
z przyłączem wodociągu gminnego do budynku, sieci elektro-energetycznej, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych i sieci
ciepłowniczej (sieć Zespołu Szkół).
Inwestycja obejmuje wykonanie robót przewidzianych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dotycząca
rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełnienia warunków
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie. Przyjęto podział budynku w
poziomie na dwie strefy pożarowe, tj. strefę pożarową użyteczności publicznej (ZLIII) obejmującą kondygnację podziemną
oraz parter oraz strefę zamieszkania zbiorowego (ZL V) obejmującą I, II i III piętro.
Ze względu na ciągłość użytkowania budynku i wysokie koszty inwestycyjne przekraczające możliwości inwestora,
zdecydowano o realizacji w II etapach.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót w zakresie I Etapu, szczegółowo opisanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej:
Projekt Budowlany załącznik nr 1, 2, 3 do Decyzji 314/2020 Starosty Suwalskiego z 18.08.2020 r. cd. w/g SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę
punktową. Zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta, która uzyska maksymalną sumaryczną ocenę z obu zastosowanych
kryteriów. (1% odpowiada 1 pkt)
2.1. Cena [C] - Waga 60% = 60 pkt;
C = (C minimalna/C badana) × 60 punktów
2.2. Gwarancja i rękojmia [G] - Waga 40% = 40 pkt;
• za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 3 lata – 0 punktów,
• za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 4 pełne lata – 15 punktów,
• za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 5 pełnych lat – 30 punktów,
• za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 6 pełnych lat – 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
nie mniejszą niż 1 200 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych,
Wykonawcy winni udokumentować:
a) należyte wykonanie robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem
budowę/rozbudowę/przebudowę budynku o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie
im powierzona tj:
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn.29.04.2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831).
Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220 z późn.
zm.).
2. Zamawiający może zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową,
na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z
treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków
określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej
Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego -zgodne ze wzorem - załącznik nr 3 do SWZ.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego -zgodne ze wzorem - załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
(według załącznika nr 4 do SWZ).
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika
nr 5 do SWZ.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł.
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczyć musi robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca
bezpośrednio uczestniczył.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
(...)
ciąg dalszy wymagań według SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Złożona oferta zaszyfrowana w/g instrukcji Systemu SMARTPZP powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę
/osoby upoważnioną do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy:
1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Formularz cenowy na załączniku nr 2 wraz z wypełnionymi kosztorysami ofertowymi;
3) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku,
gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
4) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne
wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w
niniejszej SWZ (na załączniku nr 3);
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
9) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. W tej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór
załącznik nr 6).
10) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: dokumentów z rozdziału 14 ust. 4.
11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów z rozdziału 14 ust. 4 pkt 4 SWZ - składa dokumenty z rozdziału 15 SWZ.
12) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym w niniejszej SWZ, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikami stanowiącymi ofertę;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 w terminie do dnia 17.10.2022 r. do godz.
09:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w przez Wykon. wspólnie ubiegających się o zamówienia, w innej formie niż pieniężnej,
wadium musi dotyczyć wszystkich Wykon. wspólnie ubiegających się o zamówienie np. poprzez wymienienie wszystkich
Wykon. bądź wskazanie, że Wykon. wskazany w treści gwarancji/poręczenia działa jako pełnomocnik, lider itp.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykon. przekazuje Zamaw. oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela, zaszyfrowane wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.
6. Zamaw. zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamaw., niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykon.:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykon., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykon. wraz z
utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
9. Zamaw. zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykon.
10. Zamaw. zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamaw. zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia,
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykon. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykon. jako najkorzystniejszej;
2) wykon., którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykon., którego
oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika
4) zakres umocowania pełnomocnika
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1pkt 4 ustawy Pzp.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 12,
Zamawiający będzie oceniał łącznie.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w § 6 (zmiany umowy) w Załączniku nr 7 do SWZ (wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena, gwarancja i rękojmia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.