eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu w Gdańsku- Ujeścisku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 04/ZP/TP/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu w Gdańsku- Ujeścisku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 04/ZP/TP/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191330479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilanowska 2a

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-809

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 7178801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gtbs@gtbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu w Gdańsku- Ujeścisku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 04/ZP/TP/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-463aa160-577d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gtbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gtbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
2. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie UTF8, oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view ).
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: m.mostowski@gtbs.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
2) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00387770/01 z dnia 2023-09-08
2023-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy Pzp.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04/ZP/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku mieszkalnousługowego
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na terenie działki nr 10/267 obr. 74 w rejonie ul.
Człuchowskiej i ul. Piotrkowskiej w Gdańsku- Ujeścisku oraz fragmentu drogi publicznej (przedłużenie ul. Człuchowskiej) ze
zjazdem na teren wyżej wymienionej inwestycji niedrogowej, na terenie działek 10/235, 10/327 i 10/266 obr. 074 w Gdańsku
– Ujeścisku.
Budynek winien spełniać podwyższone standardy efektywności energetycznej - max EP=52 kWH/m2/rok. Ponadto
inwestycja realizowana będzie w ramach planu rozwojowego na przedsięwzięcia o podwyższonej efektywności
energetycznej i musi być zgodna z regułą DNSH.
Przedłużenie ulicy Człuchowskiej to odcinek drogi o dł. ok. 150 mb, który będzie wyposażony w chodnik, oświetlenie,
odwodnienie oraz kanał techniczny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena- maksymalna liczba punktów 80. Sposób oceny zgodnie ze wzorem przedstawionym w SWZ.
2. Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, pełniącej funkcję projektanta w specjalności
architektonicznej- maksymalna liczba punktów 15. Sposób oceny zgodnie z zapisami SWZ.
3 Jakość rozumiana jako poziom kary umownej za każdy dzień zwłoki terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia
wyznaczonego na wykonanie prac do dnia faktycznego odbioru (w tym za niedotrzymanie terminów wykonania i przekazania
zamawiającemu koncepcji architektoniczno- urbanistycznej, projektów budowlanych i technicznych wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i załącznikami niezbędnymi do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę, projektów wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów, kosztorysów i pozostałych opracowań dla których
terminy wykonania określa § 4 punkt 1 umowy)- maksymalna liczba punktów 5. Sposób oceny zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, pełniącej funkcję projektanta w specjalności architektonicznej- maksymalna liczba punktów 15.

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość rozumiana jako poziom kary umownej za każdy dzień zwłoki terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie prac do dnia faktycznego odbioru, w tym za niedotrzymanie terminów wykonania i przekazania zamawiającemu koncepcji architektoniczno- urbanistycznej, koncepcji rozwiązań technologicznych budynku potwierdzających zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, projektów budowlanych i technicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i załącznikami niezbędnymi do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów, kosztorysów i pozostałych opracowań, dla których terminy wykonania określa rozdział IX SWZ oraz § 4 punkt 1 umowy 04ZP/TP/23 (załącznik nr 6 do SWZ)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustaw Pzp
dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, tzn.
projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, co najmniej jednego (1) budynku
sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U z 1999 r. nr 112, poz. 1316 z późń. zm.) w
grupie 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 000 m2.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00387770/01 z dnia 2023-09-08
2023-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Co najmniej jedno opisane powyżej zamówienie musi obejmować wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej
rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- 1 osobę pełniącą funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).
Wyżej wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, wymagane przepisami
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji i muszą być
wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w rozdziale XI niniejszej SWZ -załącznik nr 3 do
SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -
załącznik nr 4 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk nr konta: 79113011218600000000019901, z
oznaczeniem: Wadium projektowanie nr referencyjny 04ZPTP23.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego co
oznacza, że skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art.
98 ust 6 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (zamawiającego),
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną
spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) warunek opisany w ust. 2 punkt 1 litera „a” SWZ (dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej) wystarczające będzie,
jak tylko jeden wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
sumowania przez wykonawcę, w celu osiągniecia wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, usług wykonania
dokumentacji projektowych różnych podmiotów.
2) warunek opisany w ust. 2 punkt 1 litera „b” SWZ (dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej) wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji:
a) określonej w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
b) zaistnienia przerw w wykonaniu umowy lub opóźnienia rozpoczęcia prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00387770/01 z dnia 2023-09-08
2023-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
c) wstrzymania wykonywania prac przez zamawiającego,
d) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia
prac,
e) będącej następstwem działania organów administracji i innych instytucji, w szczególności: przekroczenie określonych
przez prawo terminów wydawania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., konieczności uzyskania wyroku
sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu
umowy, konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
f) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
g) wystąpienia stanu epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych lub związane z
konfliktem zbrojnym, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,
h) zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2a ustawy
Prawo zamówień publicznych) w sytuacjach dotyczących planowanych zmian strukturalnych i organizacyjnych, takich jak
np. zmiana formy prawnej działalności wykonawcy np. przez wykonawców wspólnie realizujących zamówienie publiczne i
upadłości jednego lub kilku z nich lub inne okoliczności skutkujące brakiem możliwości realizacji zamówienia w
dotychczasowym składzie (wynikającym z treści oferty) pod warunkiem, że pozostali członkowie konsorcjum spełniali
warunki udziału w postępowaniu przewidziane przez zamawiającego.
3. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy), o którym mowa
w punkcie § 6 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
4. Waloryzacja będzie się odbywać na żądanie stron w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług
konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji CPI) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do
miesiąca poprzedniego (zwane dalej „wskaźnikiem GUS”), Zgodnie z zapisami SWZ.
W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy), zgodnie z
zapisami SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gtbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi:
1) Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
2) Koncepcja rozwiązań technologicznych budynku potwierdzających zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
nie przekraczającą 52 kWh/(m2 x rok): 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
3) Projekty budowlane i techniczne wraz z uzgodnieniami i załącznikami niezbędnymi do przygotowania wniosku o
pozwolenia na budowę: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4) Pozostałe opracowania, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiary i kosztorysy: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.