eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu w Gdańsku- Ujeścisku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 04/ZP/TP/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu w Gdańsku- Ujeścisku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 04/ZP/TP/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191330479

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wilanowska 2a

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-809

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 7178801

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gtbs@gtbs.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtbs.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419946

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00404172

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustaw Pzp
dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, tzn.
projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, co najmniej jednego (1) budynku
sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U z 1999 r. nr 112, poz. 1316 z późń. zm.) w
grupie 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 000 m2.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00387770/01 z dnia 2023-09-08
2023-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Co najmniej jedno opisane powyżej zamówienie musi obejmować wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej
rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- 1 osobę pełniącą funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).
Wyżej wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, wymagane przepisami
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji i muszą być
wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Po zmianie:
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustaw Pzp
dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, tzn. projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, co najmniej jednego budynku sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U z 1999 r. nr 112, poz. 1316 z późń. zm.) w dziale 11 (Budynki mieszkalne) lub w dziale 12 (Budynki niemieszkalne) o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 000 m2. Co najmniej jedno opisane powyżej zamówienie musi obejmować wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).”
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- 1 osobę pełniącą funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje sanitarne, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
- 1 osobą sprawdzającą dokumentację w specjalności instalacje elektryczne, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).
Wyżej wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, wymagane przepisami
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji i muszą być
wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-04 10:00

Po zmianie:
2023-10-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-04 10:05

Po zmianie:
2023-10-11 10:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.