eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Zielona 17/5 w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Zielona 17/5
w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271204971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 55

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324787001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@mznjastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Zielona 17/5
w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c091f2f4-56df-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027579/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Zielonej 17/5 w Jastrzębiu-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platformą.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „KOMUNIKATY”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji, o której mowa w pkt 2 rozdziału 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ulicy 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, telefon kontaktowy: (+48) 32 47 87 000, adres e-mail: info@mznjastrzebie.pl
2) Administrator informuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Kinga Oklińska, natomiast Zastępcą IOD jest Pan David Kowalski. Kontakt z IOD i jego Zastępcą jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@mznjastrzebie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000 złotych.
4) Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu1, przepisy prawa2, a także realizacja umowy3 w związku z wyborem danej oferty biorącej udział w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umowy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa PZP”. Ponadto w zakresie określonym w ustawie PZP, dane będą publikowane na stronie internetowej.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 164).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publiczne,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
8) Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym bezpośrednio z przepisów ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DL.4221.11.2023.AWP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 112585,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Zielonej 17/5 w Jastrzębiu-Zdroju (powierzchnia użytkowa remontowanego mieszkania: 70,51 m2).
Możliwe jest dokonanie wizji przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb realizacji zadania oraz zasady rozliczania robót określa Opis techniczny przedsięwzięcia (Załącznik nr 12 do SWZ) oraz Przedmiar robót (Załącznik nr 13 do SWZ), które stanowią integralną część SWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).
4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ww. dokumentach – należy je uwzględnić
w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi
w art. 6 pkt 1) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z póź. zm.). Zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający zleci wykonywanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Wykonawcy, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zamówienia publicznego wynosić będzie co najmniej 10%, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów łącznie w ww. dwóch kryteriach, tj. „Cena ryczałtowa brutto z 8% VAT” (A) oraz „Okres gwarancji na wykonywane roboty” (B)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda – związane z robotami remontowymi ogólnobudowlanymi w budynkach/lokalach mieszkalnych i/lub użytkowych.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi:
a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ograniczone lub bez ograniczeń w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia) uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do OIIB (minimum 1 osoba),
b) uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienia typu „E” w zakresie kontrolno-pomiarowym,
c) uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienia dozorowe typu „D” w zakresie kontrolno-pomiarowym,
d) uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienie typu "E" w zakresie kontrolno – pomiarowym,
e) uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienia dozorowe typu "D" w zakresie kontrolno- pomiarowym.
UWAGA: Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nw. urządzeniami pomiarowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego wraz z aktualnym na dzień składania dokumentów potwierdzeniem legalizacji urządzeń pomiarowych (minimum 1 szt.):
a) aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do wykonywania pomiarów instalacji gazowych,
b) aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do wykonywania pomiarów elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg Załącznika nr 8 do SWZ; Wykaz robót budowlanych dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 1) SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 7 do SWZ. Wykaz osób dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2) lit. a)-e) SWZ,
c) wykaz urządzeń pomiarowych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg Załącznika nr 9 do SWZ. Wykaz urządzeń dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 3) lit. a)-b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1;
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – według załącznika nr 2;
c) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - według załącznika nr 2a;
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3;
e) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według załącznika nr 3a;
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 5 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego;
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - według załącznika nr 6;
h) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;
i) kosztorys szczegółowy wraz z odrębnym zestawieniem materiałów i ich wartością sporządzony w oparciu o dołączony do SWZ przedmiar robót z uwzględnieniem robót nie ujętych w przedmiarze, ale niezbędnych do wykonania zadania jako całości.
UWAGA: Kosztorys wraz z odrębnym zestawieniem materiałów i ich wartością stanowią treść oferty, a ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP z powodu niezgodności treści oferty z treścią SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu
do składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) oraz ust. 2 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 tiret dwa, trzy, cztery wyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:
1) obejmować warunki zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami zawarte w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy PZP tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy.
7.1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4A i 4B do SWZ.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
1.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 21 oraz Rozdziale 20 dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy PZP) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz w następujących sytuacjach:
a) zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
b) śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska, utraty wymaganych uprawnień;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
d) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania;
e) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części;
f) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
g) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
h) rezygnacji z Podwykonawcy;
i) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób z wymaganymi uprawnieniami określonymi w §5 ust. 3 lit. a)-e) umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie
do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach określonych w §2 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt d), e), f), g), h) wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z wyjątkiem zmian, dla których zastrzeżono brak takiego obowiązku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 05.10.2023 r. do godz. 09:00. https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.