eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w GryfinieOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4803-663

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1ee2d8b-4896-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00489213/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
- Obsługa TLS 1.2., Obsługa Java Script, posiadanie programu do odczytu pików w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest w remont sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24. Pomieszczenia po realizacji remontu nie zmienią swojej lokalizacji ani sposobu użytkowania tej części budynku. Celem remontu jest podniesienie standardu użytkowego pomieszczeń oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych.
2. Ogólny zakres prac w obiekcie:
• Wyburzenia fragmentów istniejących ścian wewnętrznych,
• Usunięcie instalacji elektrycznej i instalacji wod.-kan. zgodnie z projektami branżowymi,
• Usunięcie okładzin ściennych i posadzek,
• Usuniecie obudów sufitów podwieszanych,
• Usunięcie fragmentów tynku,
• Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
• Demontaż drzwi istniejących wewnątrz toalet,
• Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń toalet z części komunikacyjnej,
• Powiększenie otworów drzwiowych,
• Usunięcie obudowy pionów kanalizacji sanitarnej,
• Udrożnienie istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej,
• Wykonanie zamurowania w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
• Wzniesienie nowych ścian działowych murowanych,
• Wykonanie nowych posadzek,
• Wykonanie nowych okładzin ściennych,
• Montaż sufitów podwieszanych,
• Wykonanie obudów lekkich GK ścian,
• Montaż ścian wydzielających kabiny ustępowe z płyt HPL,
• Montaż stolarki drzwiowej,
• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia pomieszczeń,
• Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. oraz zasilenie ciągu wentylacji grawitacyjnej,
• Wykonanie prac naprawczych w strefie dachu związanych z prowadzeniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej.
• Wykonanie izolacji pomieszczeń mokrych,
• Montaż nowych urządzeń sanitarnych,
• Wyposażenie toalet w sprzęt użytkowania codziennego tj. kosze na śmieci, dozowniki do mydła i do ręczników papierowych, pojemniki na papier toaletowy itp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalet) w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 opracowanej przez Portal-PP spółka z o.o. Al. Wojska Polskiego 31/4, 70-473 Szczecin stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby (lata)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie Wykonawcy
Dla potwierdzenia doświadczenia potrzebnego do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane, polegające na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego, każda o wartości robót minimum 150 000,00 zł brutto*
W niniejszym postępowaniu pod pojęciem „doświadczenia” należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie wymaganego kontraktu/umowy. Z tych względów nie jest dopuszczalne sumowanie przez wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu zdolności zawodowej, robót budowlanych zrealizowanych przez różne podmioty, nie posiadające wymaganego w niniejszym postępowaniu doświadczenia.
Wykonawca/konsorcjant/podwykonawca, który potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie robót budowlanych musi je zrealizować.

UWAGA:
*W przypadku, gdy wartość wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem robót budowlanych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wskazana osoba będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
- kierownikiem robót elektrycznych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownikiem robót sanitarnych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. kierowników, w przypadku gdy wskazana na określone stanowisko osoba posiada stosowne, wymagane przez zamawiającego kwalifikacje.

Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie brał:
• faktyczny czas posiadania uprawnień w miesiącach oraz
• rzeczywisty udział przy realizacji inwestycji pozwalający nabyć doświadczenie
Jako wymagany okres 3-letni należy rozumieć upływ pełnych 36 miesięcy od uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Dla potwierdzenia doświadczenia Wykonawca wykaże, że proponowana osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w wymaganej specjalności bez ograniczeń co najmniej 3 razy przez okres co najmniej 1 miesiąca za każdym razem. Przedmiot inwestycji i podmioty na rzecz których były one realizowane wskaże w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021, poz.275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywną lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w lit. a) - e), składa każdy z wykonawców oddzielnie.
W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, składa dokumenty i oświadczenia wymienione w lit. a) - e) podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
b) dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
c) wykazu osób (co najmniej 1 osoba w każdej z wymaganych branż), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który chce skorzystać z rozwiązań równoważnych do dokumentacji projektowej, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno w zakresie parametrów, jak i jakości. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób, urządzenie) czy technologia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi wskazać w ofercie że będzie korzystał z rozwiązań równoważnych oraz wraz z ofertą przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są one równoważne. Rozwiązania równoważne, aby mogły być zaakceptowane muszą zostać zaaprobowane przez projektanta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty na potwierdzenie spełniania wymagań równoważności przez materiały/wyroby/urządzenia inne niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadku wskazania w ofercie stosowania rozwiązań równoważnych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób wyznaczonych do realizacji umowy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
2) kopie zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nich terminem ważności, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) kosztorys na bazie którego została skalkulowana cena ofertowa;
5) Harmonogram robót budowlanych;
6) kopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ).
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego prowadzących do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu;
3) konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych/zaniechanych oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy;
4) zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunku udziału w postępowaniu tylko po potwierdzeniu spełniania warunków opisanych w rozdziale VII SWZ w stopniu nie niższym i przedłożeniu dokumentów wskazanych w rozdziale VIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.