eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w GryfinieOgłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4803-663

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1ee2d8b-4896-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00469539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00489213/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399911

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.38.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest w remont sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24. Pomieszczenia po realizacji remontu nie zmienią swojej lokalizacji ani sposobu użytkowania tej części budynku. Celem remontu jest podniesienie standardu użytkowego pomieszczeń oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych.
2. Ogólny zakres prac w obiekcie:
• Wyburzenia fragmentów istniejących ścian wewnętrznych,
• Usunięcie instalacji elektrycznej i instalacji wod.-kan. zgodnie z projektami branżowymi,
• Usunięcie okładzin ściennych i posadzek,
• Usuniecie obudów sufitów podwieszanych,
• Usunięcie fragmentów tynku,
• Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
• Demontaż drzwi istniejących wewnątrz toalet,
• Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń toalet z części komunikacyjnej,
• Powiększenie otworów drzwiowych,
• Usunięcie obudowy pionów kanalizacji sanitarnej,
• Udrożnienie istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej,
• Wykonanie zamurowania w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
• Wzniesienie nowych ścian działowych murowanych,
• Wykonanie nowych posadzek,
• Wykonanie nowych okładzin ściennych,
• Montaż sufitów podwieszanych,
• Wykonanie obudów lekkich GK ścian,
• Montaż ścian wydzielających kabiny ustępowe z płyt HPL,
• Montaż stolarki drzwiowej,
• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia pomieszczeń,
• Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. oraz zasilenie ciągu wentylacji grawitacyjnej,
• Wykonanie prac naprawczych w strefie dachu związanych z prowadzeniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej.
• Wykonanie izolacji pomieszczeń mokrych,
• Montaż nowych urządzeń sanitarnych,
• Wyposażenie toalet w sprzęt użytkowania codziennego tj. kosze na śmieci, dozowniki do mydła i do ręczników papierowych, pojemniki na papier toaletowy itp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalet) w budynku Urzędu Skarbowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 opracowanej przez Portal-PP spółka z o.o. Al. Wojska Polskiego 31/4, 70-473 Szczecin stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 413500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 499700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 413500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Westpom building Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8513228971

7.3.3) Ulica: Krajobrazowa 5a

7.3.4) Miejscowość: Dobra

7.3.5) Kod pocztowy: 72-003

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 413500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.