eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracyOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 47 74 14 945/817 / 946/752

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398899

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00375894/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00074463/41/P

Po zmianie:
2022/BZP 00074463/50/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Zamawiający wymaga wadium

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
22.800,00 ZŁ

W podziale na zadania:
Zad. nr 1 – 12.430,00 zł
Zad. nr 2 – 8.450,00 zł
Zad. nr 3 – 1.920,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 oraz z 2022 poz. 807 i 1079).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Z dokumentu wadialnego niepieniężnego musi wynikać , że gwarancja lub poręczenie , o których mowa powyżej, wystawione jest na podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji wykonawca winien dołączyć do oferty):

Wadium należy wnieść na konto KWP 98101011400068391391200000 z dopiskiem:

wadium dot. postępowania 41/2022,

4) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej WRAZ Z OFERTĄ lub wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5) Czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), muszą być w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 09:30

Po zmianie:
2022-10-27 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 10:00

Po zmianie:
2022-10-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-19

Po zmianie:
2022-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.