eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracyOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 74 14 945/817 / 946/752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b3c317b-43b2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074463/41/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Usługi medyczne : badań okresowych, kontrolnych funkcjonariuszy określonych w art.71b.1 , badań wstępnych, okresowych, kontrolnych określonych w art. 229 Kodeksu Pracy , badań spec. i szczepień

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarte są w Rozdziale XVI pt. informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO znajdują się w Rozdziale II. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. RODO znajdują się w Rozdziale II. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 41/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2281539,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
Realizacja badań dla:
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariuszy i pracowników komórek terenowych i samodzielnych stanowisk Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, KMP Gdańsk, KMP Gdynia, KMP Sopot, KPP Pruszcz Gdański - na terenie Trójmiasta.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla:
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariuszy i pracowników komórek terenowych i samodzielnych stanowisk Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, KMP Gdańsk, KMP Gdynia, KMP Sopot, KPP Pruszcz Gdański - na terenie Trójmiasta.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański

4.2.5.) Wartość części: 1243189,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
Realizacja badań dla komend powiatowych takich jak :
KPP Bytów, KPP Człuchów, KPP Chojnice, KPP Kartuzy, KPP Kościerzyna, KPP Kwidzyn, KPP Lębork, KPP Malbork, KPP Nowy Dwór Gdański, KPP Tczew, KPP Sztum, KPP Starogard Gdański, KPP Puck, KPP Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla komend powiatowych takich jak :
KPP Bytów, KPP Człuchów, KPP Chojnice, KPP Kartuzy, KPP Kościerzyna, KPP Kwidzyn, KPP Lębork, KPP Malbork, KPP Nowy Dwór Gdański, KPP Tczew, KPP Sztum, KPP Starogard Gdański, KPP Puck, KPP Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Bytów, Człuchów, Chojnice, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Tczew, Sztum, Starogard Gdański, Puck, Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

4.2.5.) Wartość części: 845991,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3
Realizacja badań dla:
KMP Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracujących na terenie miasta Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji pracujących na terenie miasta Słupsk.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla:
KMP Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracujących na terenie miasta Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji pracujących na terenie miasta Słupsk.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Słupsk

4.2.5.) Wartość części: 192358,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 633 z póżn. zm.)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) załącznik nr 2 do SWZ tj. oświadczenia wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125
ust. 1 ustawy Pzp.
Niniejszy dokument składa i podpisuje na zasadach opisanych w rozdziale XV SWZ Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) załącznik nr 3 do SWZ tj. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.
Niniejszy dokument składa i podpisuje na zasadach opisanych w rozdziale XV SWZ podmiot udostępniający zasoby.
Wykonawca ww. dokument dołącza do swojej oferty, jeżeli przedmiot zamówienia publicznego zamierza wykonać przy pomocy podmiotu udostępniającego zasoby.

3) załącznik nr 6 tj. Zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby

Niniejszy dokument składa i podpisuje na zasadach opisanych w rozdziale XV SWZ podmiot udostępniający zasoby.
Wykonawca ww. dokument dołącza do swojej oferty, jeżeli przedmiot zamówienia publicznego zamierza wykonać przy pomocy podmiotu udostępniającego zasoby.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VII SWZ.
4) załącznik nr 7 do SWZ tj. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia, przez poszczególnych wykonawców.
Niniejszy dokument podpisany na zasadach opisanych w rozdziale XV SWZ składa Wykonawca, jeżeli wspólnie z innymi Wykonawcami ubiega się o udzielenie zamówienia. Informacje zawarte są w rozdziale VIII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 u-Pzp - zał. nr 4 do SWZ.

2) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 633 z póżn. zm.)

Powyższe dokumenty składa i podpisuje na zasadach opisanych w rozdziale XV SWZ;
- Wykonawca i/lub
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy) i/lub
- podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na warunkach opisanych w dokumentach zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu zobowiązany jest do złożenia:
1. Oferty cenowej zgodnie z załączonym drukiem „formularza oferty”, zał. nr 1 do SWZ
wg załączonych tabel stanowiących pkt 19 formularza ofertowego -odpowiednio do składanego zadania,

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie któregokolwiek nich spowoduje odrzucenie oferty.

W sytuacji gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika, który musi mieć umocowanie do wykonywania czynności prawnych w imieniu wszystkich swoich mocodawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, w zakresie potrzebnym do uzyskania zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.

Ww. pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być opatrzone podpisem na zasadach opisanych w rozdziale XV niniejszej specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale III SWZ

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
22.800,00 ZŁ

W podziale na zadania:
Zad. nr 1 – 12.430,00 zł
Zad. nr 2 – 8.450,00 zł
Zad. nr 3 – 1.920,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 oraz z 2022 poz. 807 i 1079).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Z dokumentu wadialnego niepieniężnego musi wynikać , że gwarancja lub poręczenie , o których mowa powyżej, wystawione jest na podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji wykonawca winien dołączyć do oferty):

Wadium należy wnieść na konto KWP 98101011400068391391200000 z dopiskiem:

wadium dot. postępowania 41/2022,

4) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej WRAZ Z OFERTĄ lub wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5) Czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), muszą być w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z jej projektem tj. załącznikiem nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przewidziano obligatoryjne przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108, ust. 1 u-Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia: NIE

Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert: NIE

Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.