eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracyOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 74 14 945/817 / 946/752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu pomorskiego z zakresu medycyny pracy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b3c317b-43b2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074463/59/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Usługi medyczne : badań okresowych, kontrolnych funkcjonariuszy określonych w art.71b.1 , badań wstępnych, okresowych, kontrolnych określonych w art. 229 Kodeksu Pracy , badań spec. i szczepień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 41/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2281539,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
Realizacja badań dla:
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariuszy i pracowników komórek terenowych i samodzielnych stanowisk Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, KMP Gdańsk, KMP Gdynia, KMP Sopot, KPP Pruszcz Gdański - na terenie Trójmiasta.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla:
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariuszy i pracowników komórek terenowych i samodzielnych stanowisk Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, KMP Gdańsk, KMP Gdynia, KMP Sopot, KPP Pruszcz Gdański - na terenie Trójmiasta.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1243189,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
Realizacja badań dla komend powiatowych takich jak :
KPP Bytów, KPP Człuchów, KPP Chojnice, KPP Kartuzy, KPP Kościerzyna, KPP Kwidzyn, KPP Lębork, KPP Malbork, KPP Nowy Dwór Gdański, KPP Tczew, KPP Sztum, KPP Starogard Gdański, KPP Puck, KPP Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla komend powiatowych takich jak :
KPP Bytów, KPP Człuchów, KPP Chojnice, KPP Kartuzy, KPP Kościerzyna, KPP Kwidzyn, KPP Lębork, KPP Malbork, KPP Nowy Dwór Gdański, KPP Tczew, KPP Sztum, KPP Starogard Gdański, KPP Puck, KPP Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Bytów, Człuchów, Chojnice, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Tczew, Sztum, Starogard Gdański, Puck, Wejherowo. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań profilaktycznych na terenie działania ww. komend.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 845991,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3
Realizacja badań dla:
KMP Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracujących na terenie miasta Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji pracujących na terenie miasta Słupsk.

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH GARNIZONU POMORSKIEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Badań okresowych funkcjonariuszy Policji, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r.,w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. 2017.110), zgodnie z Ustawą o Policji (DZ.U.2021.1882t.j.) oraz art. 229 Kodeksu Pracy.

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, określonych w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067t.j.).

Specjalistycznych badań kierowców, Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021.1212t.j.) badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych wg. zasad określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2022.988 t.j.),, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.2014 poz. 937), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
( Dz. U. 2020. 62) ster motorzystów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. 2003. 199.1949).

Szczepień ochronnych określonych w: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012r.) oraz Ustawie z dnia 05 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2021.2069t.j.).

Pozostałych badań specjalistycznych.

Badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020r.

Realizacja badań dla:
KMP Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracujących na terenie miasta Słupsk, funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji pracujących na terenie miasta Słupsk.

Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
Przedmiot zamówienia nie objęty jest wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

a) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Słupsk

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 192358,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1221033,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1221033,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1221033,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272663852

7.3.3) Ulica: Rondo Daszyńskiego

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1221033,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 840636,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 840636,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 840636,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272663852

7.3.3) Ulica: Rondo Daszyńskiego

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 840636,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129264,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129264,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129264,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6722035436

7.3.3) Ulica: Szpitalna

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-720

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129264,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.