eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › "Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice"Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 45

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a6ed704-52d8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031531/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Wiaty bike and ride, stacje naprawy rowerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a6ed704-52d8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”:
instrukcje interaktywne https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
filmy edukacyjne https://ezamowienia.gov.pl/filmy/
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@starachowice.eu (UWAGA! Nie dotyczy składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub oraz innych dokumentów
i informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Szczegółowe informacje na temat komunikacji w postępowaniu określa instrukcja interaktywna „Komunikacja w postępowaniu”, która jest dostępna na Platformie
e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
2. Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją interaktywną „Oferty, wnioski i prace konkursowe”, która jest dostępna na Platformie-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/ Więcej w pkt 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Starachowicach,
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tel. (41) 273-82-75.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach jest Pan Wojciech Gawęcki; e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice”
Część I: Dostawa i montaż 11 wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice
w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”
Część II: Dostawa i montaż 6 wiat rowerowych przy Szkołach na terenie miasta Starachowice w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2023.HE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice.
Część I: Dostawa i montaż 11 wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice
w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.
Realizacja w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, zadanie: Budowa systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
Nie wymaga się, ale przewiduje, możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje montaż elementów w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Wiaty rowerowe oraz stacje naprawy rowerów powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że nie podlega jakiejkolwiek decyzji o wykluczeniu lub czasowym zawieszeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polityka Wykluczenia EBI jest dostępna pod adresem https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego
o prawdziwym oskarżeniu, skardze lub informacji w odniesieniu do przestępstwa lub jakiejkolwiek sankcji związanych z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z zamówieniem.
Zamawiający zastrzega prawo dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z zarzutem przestępstwa, do przeglądania ksiąg
i rejestrów Wykonawcy w związku z zamówieniem oraz do wykonania kopii dokumentów,
o ile nie jest to zabronione prawem.

4.2.5.) Wartość części: 499304,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112100-9 - Wiaty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice.
Część II: Dostawa i montaż 6 wiat rowerowych przy Szkołach na terenie miasta Starachowice
w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.
Realizacja w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, zadanie: Budowa systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
Nie wymaga się, ale przewiduje, możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje montaż elementów w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Wiaty rowerowe oraz stacje naprawy rowerów powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że nie podlega jakiejkolwiek decyzji o wykluczeniu lub czasowym zawieszeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polityka Wykluczenia EBI jest dostępna pod adresem https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego
o prawdziwym oskarżeniu, skardze lub informacji w odniesieniu do przestępstwa lub jakiejkolwiek sankcji związanych z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z zamówieniem.
Zamawiający zastrzega prawo dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z zarzutem przestępstwa, do przeglądania ksiąg
i rejestrów Wykonawcy w związku z zamówieniem oraz do wykonania kopii dokumentów,
o ile nie jest to zabronione prawem.

4.2.5.) Wartość części: 206424,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112100-9 - Wiaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:
posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:
a) dla części I i II zamówienia: wymagane jest wykazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy i montażu wiat rowerowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych (brutto).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
b) dla części I i II zamówienia: wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Więcej w pkt 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy dostaw,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Dla części I i II zamówienia: wymagane jest wykazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy i montażu wiat rowerowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych (brutto).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego wg załącznika - WYKAZ OSÓB.
Dla części I i II zamówienia: wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
Więcej w pkt 7 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Wymóg złożenia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia
z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,
c) oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Oferta na poszczególną część zamówienia winna zawierać co najmniej:
1) wypełniony interaktywny „Formularz Ofertowy”
2) wypełniony formularz „Kalkulacja ceny”,
3) wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3
4) wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2a i 3a, jeśli dotyczy
5) zobowiązanie innego podmiotu (zgodnie z pkt 7 ppkt 5 SWZ), jeśli dotyczy
6) uzasadnienie zastrzeżonych w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy (zgodnie z pkt 12 ppkt 16 SWZ),
7) pełnomocnictwo – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z pkt 12 ppkt 19 SWZ),
8) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) W przedmiotowym postępowaniu oferta na część I i II zamówienia musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
na część I zamówienia: 6.000,00 zł.
na część II zamówienia: 3.000,00 zł.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - tylko przelewem na rachunek bankowy nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska, z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tytułem (należy wpisać odpowiednią część zamówienia): WADIUM na przetarg
Część 1: Dostawa i montaż 11 wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice.
Część 2: Dostawa i montaż 6 wiat rowerowych przy Szkołach na terenie miasta Starachowice.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, wadium należy wnieść osobno na poszczególne części.
3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje.
Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) tejże ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej.
Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w niniejszej SWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.
Zasady składania ofert wspólnych regulują zapisy pkt 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się nw. zmiany postanowień zawartej umowy, które nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy:
1. zmiany technologiczne - realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
b) w związku z postępem technicznym za zgodą Zamawiającego,
c) wystąpienia w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) zmiany obowiązującego prawa.
2. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy lub przez Zamawiającego, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
c) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.