eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › "Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice"Ogłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 45

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a6ed704-52d8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a6ed704-52d8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031531/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Wiaty bike and ride, stacje naprawy rowerów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397451

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2023.HE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice.
Część I: Dostawa i montaż 11 wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice
w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.
Realizacja w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, zadanie: Budowa systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
Nie wymaga się, ale przewiduje, możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje montaż elementów w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Wiaty rowerowe oraz stacje naprawy rowerów powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że nie podlega jakiejkolwiek decyzji o wykluczeniu lub czasowym zawieszeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polityka Wykluczenia EBI jest dostępna pod adresem https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego
o prawdziwym oskarżeniu, skardze lub informacji w odniesieniu do przestępstwa lub jakiejkolwiek sankcji związanych z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z zamówieniem.
Zamawiający zastrzega prawo dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z zarzutem przestępstwa, do przeglądania ksiąg
i rejestrów Wykonawcy w związku z zamówieniem oraz do wykonania kopii dokumentów,
o ile nie jest to zabronione prawem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44112100-9 - Wiaty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

4.5.5.) Wartość części: 499304,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Starachowice.
Część II: Dostawa i montaż 6 wiat rowerowych przy Szkołach na terenie miasta Starachowice
w ramach projektu „Poprawa Komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.
Realizacja w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, zadanie: Budowa systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
Nie wymaga się, ale przewiduje, możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje montaż elementów w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Wiaty rowerowe oraz stacje naprawy rowerów powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że nie podlega jakiejkolwiek decyzji o wykluczeniu lub czasowym zawieszeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polityka Wykluczenia EBI jest dostępna pod adresem https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index.htm).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego
o prawdziwym oskarżeniu, skardze lub informacji w odniesieniu do przestępstwa lub jakiejkolwiek sankcji związanych z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z zamówieniem.
Zamawiający zastrzega prawo dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z zarzutem przestępstwa, do przeglądania ksiąg
i rejestrów Wykonawcy w związku z zamówieniem oraz do wykonania kopii dokumentów,
o ile nie jest to zabronione prawem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44112100-9 - Wiaty

4.5.5.) Wartość części: 206424,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516630,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 667197,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 516630,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: mmcité pl Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241008845

7.3.3) Ulica: ul. Władysława Broniewskiego 64

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie fundamentów, montaż wiat rowerowych


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516630,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205902,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358129,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205902,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: mmcité pl Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241008845

7.3.3) Ulica: ul. Władysława Broniewskiego 64

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie fundamentów, montaż wiat rowerowych


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205902,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.