eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbójno › Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy ZbójnoOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910867341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zbójno

1.5.2.) Miejscowość: Zbójno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-645

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542801921

1.5.8.) Numer faksu: 542801921

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@zbojno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6bdd191-52e2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016689/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno.
3. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji z wyjątkiem oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
4.Za datę złożenia dokumentów o których mowa w ust. 3, przyjmuje się kliknięcie przycisku ”Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
6.Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.
10. Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
11. Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić przed upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem platformy zakupowej o której mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji składania ofert, dostępnych na stronie dotyczącej danego postępowania oraz stronie głównej Platformy pod adresem www.platformazakupowa.pl. Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instrukcjami, które znajdują się na platformie.
14. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: bip@zbojno.pl, telefonicznie: (54) 280 19 21.
Do kontaktu w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@zbojno.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówieni jest zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd posiada homologację jako pojazd 9-cio osobowy (kierowca+8 pasażerów), dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z samochodem kompletu dokumentów potrzebnych do jego rejestracji.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1:
a) jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie jest pojazdem demonstracyjnym, został wyprodukowany w 2023 r., jest kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z umowy,
b) znajduje się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania,
c) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia,
d) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
5. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny pojazdu w autoryzowanym przez producenta punkcie serwisowym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
7. Jeżeli w SWZ lub załącznikach do niej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
a) mechaniczna (na silnik, wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) – minimum 24 miesiące,
b) na powłoki lakiernicze – minimum 36 miesięcy,
c) na nieprzerdzewienie karoserii – minimum 96 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja mechaniczna

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na powłoki lakiernicze

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawcy winni wykazać:
a) realizację w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości minimum 150.000,00 zł.
Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – zgodnie z zał. nr 4 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z zał. nr 3 do swz;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.