eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbójno › Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy ZbójnoOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910867341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zbójno

1.5.2.) Miejscowość: Zbójno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-645

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542801921

1.5.8.) Numer faksu: 542801921

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@zbojno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6bdd191-52e2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016689/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396501

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówieni jest zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd posiada homologację jako pojazd 9-cio osobowy (kierowca+8 pasażerów), dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z samochodem kompletu dokumentów potrzebnych do jego rejestracji.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1:
a) jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie jest pojazdem demonstracyjnym, został wyprodukowany w 2023 r., jest kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z umowy,
b) znajduje się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania,
c) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia,
d) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
5. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny pojazdu w autoryzowanym przez producenta punkcie serwisowym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
7. Jeżeli w SWZ lub załącznikach do niej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
a) mechaniczna (na silnik, wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) – minimum 24 miesiące,
b) na powłoki lakiernicze – minimum 36 miesięcy,
c) na nieprzerdzewienie karoserii – minimum 96 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.