eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 - 2023 - zadanie 2.Ogłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 – 2023 – zadanie 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0145e687-3b1a-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 – 2023 – zadanie 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0145e687-3b1a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018213/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dr og powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022-2023 -akcja praca sprzętem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361522/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SE.261.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w
sezonie zimowym 2022– 2023 - zadanie 2:
Zad.2 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr 2
Przewidywany zakres: 8 500 km

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych będzie odbywać się z zastosowaniem materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki).

UWAGA! Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub przekazania drogi (odcinka drogi) w wyniku procedur administracyjnych przekazywania dróg pomiędzy Zarządcami bądź na skutek zawartych porozumień (umów) w sprawie zimowego utrzymania dróg lub oddania do użytkowania nowego odcinka drogi.
Numeracja dróg i standardy zud mogą w trakcie trwania sezonu zimowego ulec zmianie.


USŁUGI DYSPONOWANE PRZEZ DROGOWĄ SŁUŻBĘ INTERWENCYJNĄ W MIECHOWIE („BAZA PORADÓW” ul. Piłsudskiego w Miechowie).
Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w aktualnym operacie Zimowego Utrzymania Dróg.

Zad.2 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr2 - 1szt.
[piaskarka Schmidt nr inw.05/58/582/542 i pług nr inw. 05/58/582/2/6 - własność ZDP,
nośnik- samochód 3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM) min. DMC 24000 kg - sprzęt wykonawcy]
Przewidywany zakres: 8 500 km


2 Opis zadań
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polega na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, śliskości zimowej jezdni, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego. Zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).

a) Zadania należy wykonywać zgodnie z poniższym opisem i dyspozycją osób odpowiedzialnych za ZUD.
b) Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 9 SWZ.

Dla zad. 2 cena jednostkowa zł/km* obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km (akcja czynna) i w tym zawiera: cenę nośnika sprzętu (stanowiącego własność lub znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy), utrzymanie sprawności eksploatacyjnej do jazdy, a w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług) koszt oczyszczenia i umycia piaskarki, pługa, kraty po zakończeniu świadczenia usług w sezonie zimowym.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania sprawności eksploatacyjnej, uzupełnienia płynów, drobnych napraw powierzonego sprzętu zgodnie z opisem w zał. Nr 8 SWZ.
Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy (pracowników wykonawcy).
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

cena jednostkowa zł/miesiąc** obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę w okresie obowiązywania warunków umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za miesiąc kalendarzowy.
Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 2100zł/miesiąc netto.
Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2023r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj (1050zł netto)

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną ( ryczałt) + akcję czynną w przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana 15 lub mniej dni ( ≤15) w miesiącu.
W przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana więcej niż 15 dni ( ˃15) w miesiącu Zamawiający uzna że akcji biernej nie ma (nie było) i wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za akcję bierną.

* akcja czynna
** akcja bierna

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123001,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153754,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123001,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Transportowo-Usługowa "Trans-Instal" Wiesława Woźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357009496

7.3.3) Ulica: Małoszów 17

7.3.4) Miejscowość: Książ Wielki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-210

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123001,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-01 do 2023-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.