eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 - 2023 - zadanie 2.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 – 2023 – zadanie 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022 – 2023 – zadanie 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0145e687-3b1a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018213/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dr og powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2022-2023 -akcja praca sprzętem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0145e687-3b1a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
oraz poczty elektronicznej (za wyjątkiem składania ofert): postepowania@zdpmiechow.pl
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl
bezpośredni link do postępowania został podany na stronie Zamawiającego
http://www.zdpmiechow.pl/art,279,rok-2022.html

Ofert należy składać tylko i wyłącznie na platformie e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.oraz poczty elektronicznej postepowania@zdpmiechow.pl

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Komunikacja może się odbywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres email postepowania@zdpmiechow.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów Tel. (41)38-111-61, Fax. (41)38-318-27;
b). z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDP w Miechowie można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praz związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres siedziby administratora oraz emailem: dane.osobowe@zdpmiechow.pl*;
c). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
e). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie pochodzącymi ze środków zewnętrznych UE, Budżetu Państwa lub innych programów pomocowych;
f). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h). posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i). nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SE.261.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w
sezonie zimowym 2022– 2023 - zadanie 2:
Zad.2 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr 2
Przewidywany zakres: 8 500 km

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych będzie odbywać się z zastosowaniem materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki).

UWAGA! Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub przekazania drogi (odcinka drogi) w wyniku procedur administracyjnych przekazywania dróg pomiędzy Zarządcami bądź na skutek zawartych porozumień (umów) w sprawie zimowego utrzymania dróg lub oddania do użytkowania nowego odcinka drogi.
Numeracja dróg i standardy zud mogą w trakcie trwania sezonu zimowego ulec zmianie.


USŁUGI DYSPONOWANE PRZEZ DROGOWĄ SŁUŻBĘ INTERWENCYJNĄ W MIECHOWIE („BAZA PORADÓW” ul. Piłsudskiego w Miechowie).
Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w aktualnym operacie Zimowego Utrzymania Dróg.

Zad.2 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr2 - 1szt.
[piaskarka Schmidt nr inw.05/58/582/542 i pług nr inw. 05/58/582/2/6 - własność ZDP,
nośnik- samochód 3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM) min. DMC 24000 kg - sprzęt wykonawcy]
Przewidywany zakres: 8 500 km


2 Opis zadań
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polega na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, śliskości zimowej jezdni, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego. Zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).

a) Zadania należy wykonywać zgodnie z poniższym opisem i dyspozycją osób odpowiedzialnych za ZUD.
b) Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 9 SWZ.

Dla zad. 2 cena jednostkowa zł/km* obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km (akcja czynna) i w tym zawiera: cenę nośnika sprzętu (stanowiącego własność lub znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy), utrzymanie sprawności eksploatacyjnej do jazdy, a w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług) koszt oczyszczenia i umycia piaskarki, pługa, kraty po zakończeniu świadczenia usług w sezonie zimowym.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania sprawności eksploatacyjnej, uzupełnienia płynów, drobnych napraw powierzonego sprzętu zgodnie z opisem w zał. Nr 8 SWZ.
Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy (pracowników wykonawcy).
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

cena jednostkowa zł/miesiąc** obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę w okresie obowiązywania warunków umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za miesiąc kalendarzowy.
Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 2100zł/miesiąc netto.
Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2023r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj (1050zł netto)

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną ( ryczałt) + akcję czynną w przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana 15 lub mniej dni ( ≤15) w miesiącu.
W przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana więcej niż 15 dni ( ˃15) w miesiącu Zamawiający uzna że akcji biernej nie ma (nie było) i wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za akcję bierną.

* akcja czynna
** akcja bierna

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art.214 ust.1 pkt.7 ustawy o wartości do 10% wartości zamówienia podstawowego

Zamówienia o których mowa powyżej mogą dotyczyć kontynuacji usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w szczególności w przypadku dłużej panujących warunków atmosferycznych niż okres realizacji zamówienia tj. po 15.04.2023r. lub w przypadku wyczerpania limitów przewidzianych w zakresie świadczonych usług w trakcie trwania umowy. Zamówienie może być konieczne do zlecenia w celu nie dopuszczenia do pogorszenia przejezdności dróg oraz bezpieczeństwa ruchu.

Warunki powodujące konieczność kontynuacji usług zimowego utrzymania dróg to między innymi intensywne opady śniegu, utrzymująca się niska temperatura powietrza, występowanie zjawiska śliskości zimowej po 15.04.2023r.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem:
Dla zad.2: samochód 3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM), min. DMC 24000 kg - sprzęt wykonawcy – min.1 szt.

Uwaga: Wykonawca składając ofertę na zadanie musi udowodnić, że dysponuje minimum jedną jednostką sprzętową dla tego zadania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, którymi są:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Zał. 6 do SWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem:
Dla zad.2: samochód 3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM), min. DMC 24000 kg - sprzęt wykonawcy – min.1 szt.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienie wadium:
Dla zad.2 – 1200,00 zł (słownie: jeden tys. dwieście złotych 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Pekao S.A. 76 1240 2294 1111 0010 5825 3558 z dopiskiem –
„Wadium- zad.nr 2 i numer postępowania: SE.261.10.2022”
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy - Zał. 1b do SWZ
4 W celu wykazania iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII SWZ, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta/ wspólnika spółki cywilnej oddzielnie.
5 W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VI pkt 6.3 SWZ - w zakresie wykonanych robót, wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze „Projektowych postanowień umowy”, stanowiącym Zał. nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.