eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w SochaczewieOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sochaczewski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381807bc-0134-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059461/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245464

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IMZP.272.08.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: modernizacji łazienek
na parterze i I piętrze w „STAREJ” części szkoły wraz z wymianą instalacji wod.-kan.
i wymianą oświetlenia oraz zmianą lokalizacji i wymianą grzejników w pom. łazienek; wymianie przewodów kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i częściowo wewnętrznej
(w piwnicy); wykonaniu instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku „STAREJ”
i „NOWEJ” szkoły wraz z zestawem hydroforowym dla celów p.poż oraz przebudową przyłącza zewnętrznego zasilającego budynek szkoły. Ww. roboty prowadzone będą
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie”. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest
w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4, na dz. ew. nr 1916, obręb 0008 Sochaczew Boryszew będącej własnością Powiatu Sochaczewskiego, trwały zarząd Liceum Ogólnokształcące
im. F. Chopina w Sochaczewie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.