eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w SochaczewieOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sochaczewski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381807bc-0134-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059461/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone będzie na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu;
b) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;
c) zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do konkretnego Wykonawcy;
d) wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM;
e) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookie” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IMZP.272.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: modernizacji łazienek
na parterze i I piętrze w „STAREJ” części szkoły wraz z wymianą instalacji wod.-kan.
i wymianą oświetlenia oraz zmianą lokalizacji i wymianą grzejników w pom. łazienek; wymianie przewodów kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i częściowo wewnętrznej
(w piwnicy); wykonaniu instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku „STAREJ”
i „NOWEJ” szkoły wraz z zestawem hydroforowym dla celów p.poż oraz przebudową przyłącza zewnętrznego zasilającego budynek szkoły. Ww. roboty prowadzone będą
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie”. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest
w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4, na dz. ew. nr 1916, obręb 0008 Sochaczew Boryszew będącej własnością Powiatu Sochaczewskiego, trwały zarząd Liceum Ogólnokształcące
im. F. Chopina w Sochaczewie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wskazane w niniejszym rozdziale wymagania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków;
2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie należytego wykonania, (tj. zakończenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, na kwotę co najmniej 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegających
na przebudowie / rozbudowie / modernizacji / remoncie instalacji wodno - kanalizacyjnych. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski należy dokonać przeliczenia tej waluty na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż złoty polski).
Wyżej wymieniony warunek dotyczący doświadczenia i wartości robót dotyczy wykonawcy składającego ofertę samodzielnie, co najmniej jednego ze wspólników konsorcjum
(w przypadku wspólnej oferty) lub podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na te zasoby. Nie podlegają sumowaniu wartości robót wykonywanych przez różne podmioty biorące udział w postępowaniu tj. wspólników konsorcjum ani wykonawców i podmioty udzielające zasobów.
b) dysponowanie następującymi osobami:
1) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów
2) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów
3) kierownikiem robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 roku, poz. 334).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez jedną osobę w przypadku, kiedy posiada ona wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika branżowego podczas wykonywania robót tej branży.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 17 500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset i 00/100) złotych.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A., nr: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy czym, gdy wadium wnoszone w sposób określony w pkt. 2-4 powyżej, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie przewidzianym w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.