eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387167680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-117

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mnwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mnwl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5905a468-391d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383602/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 0

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: dostawa przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (XRF) wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, do wykonywania badań zabytków w Pracowni Konserwacji Ceramiki i Metali Muzeum Narodowego w Lublinie.
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
1. musi spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem do SWZ,
2. być fabrycznie nowy nieużywane, nie powystawowy, pełnowartościowy, sprawny technicz­nie, bezpieczny, kompletny, gotowe do użytkowania.
3.Zamówienie należy wykonać zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
zał. nr 1a, (formularze cenowe), uwzględnieniem zapisów SWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: dostawa przenośnych nawilżaczy i osuszaczy służących do utrzymywania wilgotności względnej (RH) powietrza pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
1. musi spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem do SWZ,
2. być fabrycznie nowy nieużywane, nie powystawowy, pełnowartościowy, sprawny technicz­nie, bezpieczny, kompletny, gotowe do użytkowania.
3.Zamówienie należy wykonać zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
zał. nr 1b, (formularze cenowe), uwzględnieniem zapisów SWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39721320-1 - Osuszacze powietrza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: dostawa mikroskopu stereoskopowego do wykonywania badań zabytków w
Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Narodowego w Lublinie
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
1. musi spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem do SWZ,
2. być fabrycznie nowy nieużywane, nie powystawowy, pełnowartościowy, sprawny technicz­nie, bezpieczny, kompletny, gotowe do użytkowania.
3.Zamówienie należy wykonać zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
zał. nr 1c, (formularze cenowe), uwzględnieniem zapisów SWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, ze unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, ale z wagi na niedostępność w tym dniu systemu miniportal, który jest stroną internetową prowadzonego postępowania, nie miał możliwości zapewnienia dostępu do specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym naruszone zostały przepisy art. 280 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawadzie niepodlegającej unieważnieniu umowy w prawie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, ze unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, ale z wagi na niedostępność w tym dniu systemu miniportal, który jest stroną internetową prowadzonego postępowania, nie miał możliwości zapewnienia dostępu do specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym naruszone zostały przepisy art. 280 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawadzie niepodlegającej unieważnieniu umowy w prawie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, ze unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, ale z wagi na niedostępność w tym dniu systemu miniportal, który jest stroną internetową prowadzonego postępowania, nie miał możliwości zapewnienia dostępu do specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym naruszone zostały przepisy art. 280 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawadzie niepodlegającej unieważnieniu umowy w prawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.