eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w ŁowęcinieOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Swarzędz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.swarzedz.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61b4f96f-f774-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020300/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa ul. Grudzińskiego w Jasinie i ul. Pszennej w Łowęcinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRPZP.271-19/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SWZ – dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/1585/PolskiLad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Swarzędz na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19383573,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25771100,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19383573,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521-04-21-928

7.3.3) Ulica: ul. Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

rozbiórki elementów dróg, roboty ziemne, roboty brukarskie, podbudowy niebitumiczne, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wycinki i założenie zieleni, zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych, przebudowa elementów odwodnienia nawierzchni, zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, budowa kanalizacji teletechnicznej i usunięcie kolizji teletechnicznych, usunięcie kolizji ze zbiornikiem bezodpływowym, rozbiórka altany ogrodowej, rozbiórka i budowa ogrodzeń.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19383573,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.