eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w ŁowęcinieOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Swarzędz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258483

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235141

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00229192/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni minimum 10.000 m2 każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 5000 m2 każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy kanalizacji deszczowej o długości min. 1000 mb. każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy sieci wodociągowej o długości min. 1000 mb. każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy oświetlenia drogowego min. 30 słupów oświetleniowych każda z robót,
- co najmniej jednej roboty dotyczącej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia,

Zamawiający dopuszcza łączenie wymogów z powyższych tiretów tzn. aby jedna z wykazywanych robót (lub dwie wykazywane roboty) wypełniała jednocześnie warunki określone w pkt 1.4 a).
Uwagi:
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
- kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
- kierownikiem robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownikiem robót telekomunikacyjnych – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Uwagi:
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
- Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni minimum 10.000 m2 każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 5000 m2 każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy kanalizacji deszczowej o długości min. 1000 mb. każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy sieci wodociągowej o długości min. 1000 mb. każda z robót,
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy oświetlenia drogowego min. 30 słupów oświetleniowych każda z robót,
- co najmniej jednej roboty dotyczącej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia,

Zamawiający dopuszcza łączenie wymogów z powyższych tiretów tzn. aby jedna z wykazywanych robót (lub dwie wykazywane roboty) wypełniała jednocześnie warunki określone w pkt 1.4 a).
Uwagi:
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
- kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
- kierownikiem robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownikiem robót telekomunikacyjnych – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Uwagi:
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
- Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.