eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIEOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631129627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Promenada 7

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612247320

1.5.8.) Numer faksu: 612837738

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpo.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88bc5498-37dc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005174/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352775/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOL.DA.372.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 224284,85 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 182345,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i środków piorących, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz zapisanych w załączniki nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, tj. w szczególności zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadają wymagane prawem ważne dokumenty (zezwolenia, atesty, certyfikaty), stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, które zostaną złożone poprzez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.
5. Ilości wymienione w poszczególnych pakietach są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu ceny.
6. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w poszczególnych pakietach.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający wymaga każdorazowo wraz z daną dostawą dostarczenia Zamawiającemu faktury zakupu asortymentu przez Zamawiającego, niezależnie od kopii, które po podpisaniu zostają przekazane Wykonawcy. Z uwagi na trudny wjazd do Zakładu dostawa nie może odbywać się transportem powyżej 3,5 t.
13. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postepowania był opatrzony etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczonego środka, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków, wielkość: tj. pojemność lub wagę lub gramaturę, ilość w opakowaniu oraz termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy.
14. Przedmiot zamówienia musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Opakowania jednostkowe powinny posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po wielokrotnym otwarciu. Towar dostarczany w opakowaniach bezzwrotnych.
15. Na czas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za przedmiot umowy, do przekazania i zamontowania w pralni i zmywalni Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy systemu pomp dozujących kompatybilnych z urządzeniem sterującym w ilości niezbędnej do zastosowania oferowanych środków oraz pełnego wykorzystania parku maszynowego zainstalowanego w Pralni Zamawiającego tj Urządzenie pralnicze typu UH 280 Uni Mac- 2 szt, oraz zamontowania systemów dozujących do zmywarek typu Fagor C0-170-DD. Cena obejmuje również kalibrację i serwisowanie pomp dozujących w czasie trwania umowy.
16. Zaoferowane środki piorące winny spełniać następujące warunki:
a) zakres dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, począwszy od temperatury 40℃-70℃
b) płyn do dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania musi być skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficle na bieliźnie.
17. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:
39800000-0- środki czyszczące i polerujące
33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000-9-środki czyszczące
39830000-6-preparaty piorące
18. Ilekroć w niniejszym SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazwy lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku ujęcie w ofercie przetargowej a następnie zastosowanie innych artykułów pod warunkiem zapewnienia parametrów użytkowych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1, w tym dopuszczalna jest zmiana opakowania jednostkowego w taki sposób, aby sumaryczna ilość produktu pozostawała bez zmian. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych materiałów uwiarygodniających, że przedstawione w ofercie artykuły posiadają parametry użytkowe i jakościowe takie same lub wyższe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 117381,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i środków piorących, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz zapisanych w załączniki nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, tj. w szczególności zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadają wymagane prawem ważne dokumenty (zezwolenia, atesty, certyfikaty), stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, które zostaną złożone poprzez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.
5. Ilości wymienione w poszczególnych pakietach są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu ceny.
6. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w poszczególnych pakietach.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający wymaga każdorazowo wraz z daną dostawą dostarczenia Zamawiającemu faktury zakupu asortymentu przez Zamawiającego, niezależnie od kopii, które po podpisaniu zostają przekazane Wykonawcy. Z uwagi na trudny wjazd do Zakładu dostawa nie może odbywać się transportem powyżej 3,5 t.
13. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postepowania był opatrzony etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczonego środka, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków, wielkość: tj. pojemność lub wagę lub gramaturę, ilość w opakowaniu oraz termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy.
14. Przedmiot zamówienia musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Opakowania jednostkowe powinny posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po wielokrotnym otwarciu. Towar dostarczany w opakowaniach bezzwrotnych.
15. Na czas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za przedmiot umowy, do przekazania i zamontowania w pralni i zmywalni Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy systemu pomp dozujących kompatybilnych z urządzeniem sterującym w ilości niezbędnej do zastosowania oferowanych środków oraz pełnego wykorzystania parku maszynowego zainstalowanego w Pralni Zamawiającego tj Urządzenie pralnicze typu UH 280 Uni Mac- 2 szt, oraz zamontowania systemów dozujących do zmywarek typu Fagor C0-170-DD. Cena obejmuje również kalibrację i serwisowanie pomp dozujących w czasie trwania umowy.
16. Zaoferowane środki piorące winny spełniać następujące warunki:
a) zakres dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, począwszy od temperatury 40℃-70℃
b) płyn do dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania musi być skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficle na bieliźnie.
17. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:
39800000-0- środki czyszczące i polerujące
33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000-9-środki czyszczące
39830000-6-preparaty piorące
18. Ilekroć w niniejszym SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazwy lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku ujęcie w ofercie przetargowej a następnie zastosowanie innych artykułów pod warunkiem zapewnienia parametrów użytkowych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1, w tym dopuszczalna jest zmiana opakowania jednostkowego w taki sposób, aby sumaryczna ilość produktu pozostawała bez zmian. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych materiałów uwiarygodniających, że przedstawione w ofercie artykuły posiadają parametry użytkowe i jakościowe takie same lub wyższe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 64963,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118683,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118683,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1710), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118683,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118683,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.