eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIEOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631129627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Promenada 7

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612247320

1.5.8.) Numer faksu: 612837738

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpo.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW PIORĄCYCH DLA ZOL W ŚREMIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88bc5498-37dc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005174/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, Adres elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP to: /zposrem/SkrytkaESP. Zamawiającego na ePUAP należy wyszukać pod nazwą „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie”
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (zpo@post.pl)
1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest: Jolanta Płocieniak tel. 61 22 47 320.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „formularz do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania na miniPortalu”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem, tel. 61 22 47 320;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego : ZOL.DA.372.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOL.DA.372.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i środków piorących, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz zapisanych w załączniki nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, tj. w szczególności zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadają wymagane prawem ważne dokumenty (zezwolenia, atesty, certyfikaty), stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, które zostaną złożone poprzez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.
5. Ilości wymienione w poszczególnych pakietach są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu ceny.
6. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w poszczególnych pakietach.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający wymaga każdorazowo wraz z daną dostawą dostarczenia Zamawiającemu faktury zakupu asortymentu przez Zamawiającego, niezależnie od kopii, które po podpisaniu zostają przekazane Wykonawcy. Z uwagi na trudny wjazd do Zakładu dostawa nie może odbywać się transportem powyżej 3,5 t.
13. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postepowania był opatrzony etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczonego środka, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków, wielkość: tj. pojemność lub wagę lub gramaturę, ilość w opakowaniu oraz termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy.
14. Przedmiot zamówienia musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Opakowania jednostkowe powinny posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po wielokrotnym otwarciu. Towar dostarczany w opakowaniach bezzwrotnych.
15. Na czas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za przedmiot umowy, do przekazania i zamontowania w pralni i zmywalni Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy systemu pomp dozujących kompatybilnych z urządzeniem sterującym w ilości niezbędnej do zastosowania oferowanych środków oraz pełnego wykorzystania parku maszynowego zainstalowanego w Pralni Zamawiającego tj Urządzenie pralnicze typu UH 280 Uni Mac- 2 szt, oraz zamontowania systemów dozujących do zmywarek typu Fagor C0-170-DD. Cena obejmuje również kalibrację i serwisowanie pomp dozujących w czasie trwania umowy.
16. Zaoferowane środki piorące winny spełniać następujące warunki:
a) zakres dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, począwszy od temperatury 40℃-70℃
b) płyn do dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania musi być skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficle na bieliźnie.
17. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:
39800000-0- środki czyszczące i polerujące
33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000-9-środki czyszczące
39830000-6-preparaty piorące
18. Ilekroć w niniejszym SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazwy lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku ujęcie w ofercie przetargowej a następnie zastosowanie innych artykułów pod warunkiem zapewnienia parametrów użytkowych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1, w tym dopuszczalna jest zmiana opakowania jednostkowego w taki sposób, aby sumaryczna ilość produktu pozostawała bez zmian. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych materiałów uwiarygodniających, że przedstawione w ofercie artykuły posiadają parametry użytkowe i jakościowe takie same lub wyższe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wybór oferty w ramach poszczególnych pakietów zamówienia zostanie dokonany indywidualnie dla danego pakietu zamówienia na podstawie niżej wymienionych kryteriów.
2. Kryterium oceny ofert
1) cena 60%
2) termin dostawy 40%.
3. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów za oba kryteria.
4. Oferta z maksymalną liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5.Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością otrzymanych punktów.
6. Sposób obliczenia punktacji dla w/w kryteriów:
Lp. Kryteria Waga Metody oceny
1) Cena 60%
x 100 x 60%

2) Termin dostawy - 40%7. Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną. Metoda oceny: Termin dostawy do 3 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną - 40 pkt; termin dostawy do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia poczta elektroniczną - 20 pkt, do 7 dni -10 pkt. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż 7 dni kalendarzowych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ.
8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P=C+D
Gdzie:
P- łączna liczba punktów
C- punkty przyznane w kryterium „Cena”
D- punkty przyznane w kryterium „termin dostawy”
9. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i środków piorących, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz zapisanych w załączniki nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, tj. w szczególności zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadają wymagane prawem ważne dokumenty (zezwolenia, atesty, certyfikaty), stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, które zostaną złożone poprzez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.
5. Ilości wymienione w poszczególnych pakietach są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu ceny.
6. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w poszczególnych pakietach.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający wymaga każdorazowo wraz z daną dostawą dostarczenia Zamawiającemu faktury zakupu asortymentu przez Zamawiającego, niezależnie od kopii, które po podpisaniu zostają przekazane Wykonawcy. Z uwagi na trudny wjazd do Zakładu dostawa nie może odbywać się transportem powyżej 3,5 t.
13. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postepowania był opatrzony etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczonego środka, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków, wielkość: tj. pojemność lub wagę lub gramaturę, ilość w opakowaniu oraz termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy.
14. Przedmiot zamówienia musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Opakowania jednostkowe powinny posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po wielokrotnym otwarciu. Towar dostarczany w opakowaniach bezzwrotnych.
15. Na czas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny za przedmiot umowy, do przekazania i zamontowania w pralni i zmywalni Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy systemu pomp dozujących kompatybilnych z urządzeniem sterującym w ilości niezbędnej do zastosowania oferowanych środków oraz pełnego wykorzystania parku maszynowego zainstalowanego w Pralni Zamawiającego tj Urządzenie pralnicze typu UH 280 Uni Mac- 2 szt, oraz zamontowania systemów dozujących do zmywarek typu Fagor C0-170-DD. Cena obejmuje również kalibrację i serwisowanie pomp dozujących w czasie trwania umowy.
16. Zaoferowane środki piorące winny spełniać następujące warunki:
a) zakres dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, począwszy od temperatury 40℃-70℃
b) płyn do dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania musi być skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficle na bieliźnie.
17. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:
39800000-0- środki czyszczące i polerujące
33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
39830000-9-środki czyszczące
39830000-6-preparaty piorące
18. Ilekroć w niniejszym SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazwy lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku ujęcie w ofercie przetargowej a następnie zastosowanie innych artykułów pod warunkiem zapewnienia parametrów użytkowych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1, w tym dopuszczalna jest zmiana opakowania jednostkowego w taki sposób, aby sumaryczna ilość produktu pozostawała bez zmian. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych materiałów uwiarygodniających, że przedstawione w ofercie artykuły posiadają parametry użytkowe i jakościowe takie same lub wyższe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wybór oferty w ramach poszczególnych pakietów zamówienia zostanie dokonany indywidualnie dla danego pakietu zamówienia na podstawie niżej wymienionych kryteriów.
2. Kryterium oceny ofert
1) cena 60%
2) termin dostawy 40%.
3. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów za oba kryteria.
4. Oferta z maksymalną liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5.Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością otrzymanych punktów.
6. Sposób obliczenia punktacji dla w/w kryteriów:
Lp. Kryteria Waga Metody oceny
1) Cena 60%
x 100 x 60%

2) Termin dostawy - 40%7. Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną. Metoda oceny: Termin dostawy do 3 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną - 40 pkt; termin dostawy do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia zamówienia poczta elektroniczną - 20 pkt, do 7 dni -10 pkt. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż 7 dni kalendarzowych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ.
8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P=C+D
Gdzie:
P- łączna liczba punktów
C- punkty przyznane w kryterium „Cena”
D- punkty przyznane w kryterium „termin dostawy”
9. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienia publiczne mogą starać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp tj.
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
posiada odpowiedni dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą, niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) w całym okresie realizacji umowy.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych
w pkt V ust.1 niniejszej specyfikacji i przedstawionych w ofercie, z zastosowaniem metody spełnia /
nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie o grupie kapitałowej, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą, niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) w całym okresie realizacji umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.
Wykonawca załącza do oferty:
1) wypełniony załącznik nr 2 do SWZ – „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z wypełnioną odpowiednią
częścią załącznik nr 1 do SWZ (pakiet),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3 do SWZ,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SWZ,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami nalezy złożyć za pośrednictwem formularza do złeożenia, wycofania,zamiany ofert dostepnego na epuap i na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.