eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup, dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania LIMS w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup, dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania LIMS w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smętna 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-343

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 662 32 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@if-pan.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://if-pan.krakow.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania LIMS w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c5fdabd-43bd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084230/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zakup, dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania LIMS w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowo opisane w pkt 12 SWZ. Strona internetowa prowadzonego
postępowania: http://if-pan.krakow.pl/pl/informacja publiczna/zamowienia-publiczne/ lub https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo opisane w pkt 12 SWZ. Strona internetowa prowadzonego
postępowania: http://if-pan.krakow.pl/pl/informacja publiczna/zamowienia-publiczne/ lub https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo opisane w pkt 25 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowo opisane w pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF/ZP-16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania LIMS w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. Oprogramowanie LIMS będzie wspierało pracę laboratoriów środowiskowych IF PAN, zwierzętarni, Działu Koordynacji Badań Naukowych oraz pilotowe wdrożenia w dwóch zakładach IF PAN (w postaci elektronicznych dzienników laboratoryjnych). System LIMS powinien być zintegrowany z wewnętrzną siecią IF PAN i dostępny po zalogowaniu przez stronę internetową.
Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz w zał. 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert został zawarty w pkt 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
2. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu, dostawie i wdrożeniu systemu (oprogramowania) LIMS, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży:
1. oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), złożenia na wezwanie Wykazu dostaw i usług (zawierającego minimum 2 usługi) stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, potwierdzonego odpowiednimi referencjami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamiast podmiotowych środków dowodowych, będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, żądać będzie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żądać będzie następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych (minimum 2 usługi), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:1 Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 oraz 3A do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ oraz wypełnia Załącznik nr 6 do SWZ.
4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ.
5 Załącznik 1 do SWZ wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (nie należy wprowadzać zmian do załącznika – załącznik ten będzie stanowić załącznik do umowy). Wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi pod pakietem informację związaną ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
6 Formularz ofertowy – załącznik 2 do SWZ - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7 Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
8 Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym Załącznik nr 5 do SWZ -
Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w podatku VAT w trybie art. 225 ustawy Pzp. zawierająca:
a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT;
b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT oraz wskazanie stawki podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 do SWZ jest równoznaczny ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik 4 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy w zakresie i na określonych we wzorze umowy warunkach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: mini Portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.