eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU (EOP.332.24.22)Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU (EOP.332.24.22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU (EOP.332.24.22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3232079b-3fea-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015141/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa sprzątania pomieszczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://www.pogotowie.bialystok.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania.
9. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postepowania tj. EOP.332.24.22.
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@wspr.bialystok.pl.
12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Marzena Dolistowska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Tomasz Porczyński, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
13. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 11 adres email z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp. mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą „Formularz do złożenia oferty” dostępnego na ePUAP.
14. Pozostałe informacje zawiera SWZ udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale II SWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.24.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest sprzątanie obiektów i pomieszczeń w Białymstoku (ul. Poleska 89 - 2450 m2; ul. Pogodna 22 - 942,3 m2; ul. Przędzalniana 29- 50,49 m2; ul. Wielkopolska 8 - 61,7 m2), Czarnej Białostockiej (58,6 m2), Michałowie (26,4 m2), Jeżewie Starym (67 m2), Zabłudowie (87,6 m2) i Łapach (230,6 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest sprzątanie obiektów i pomieszczeń w Suchowoli (101,7 m2), Dąbrowie Białostockiej (87,45 m2) i Korycinie (31 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest sprzątanie obiektu i pomieszczeń w Mońkach (170 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 4 jest sprzątanie obiektów i pomieszczeń w Brańsku (74 m2) i Boćkach (60 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 5 jest sprzątanie obiektów i pomieszczeń w Hajnówce (do kwietnia 2023r - 319 m2; od maja 2023r - 261,16 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 6 jest sprzątanie obiektów i pomieszczeń w Siemiatyczach (99,4 m2) i Drohiczynie (30,9 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof= (Cmin/Cof bad x 100%) x0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
ASPEKTY SPOŁECZNE (As) – waga 40%
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych podczas realizacji zamówienia (Dz.U.2020.426 t.j. z późn. zm), przez cały okres jego realizacji.
Przez „wskaźnik zatrudnienia” rozumie się miesięczny, procentowy udział osób niepełnoprawnych zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zamawiający wymaga aby wskaźnik zatrudnienia wynosił minimum 50%. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie niższy wskaźnik zatrudnienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
W kryterium Aspekty społeczne (As) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów:
liczone wg wzoru: As=(Asofbad/Asmax) x40%
gdzie:
Asof bad – wskaźnik zatrudnienia w badanej ofercie,
Asmax – najwyższy zaproponowany wskaźnik zatrudnienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium
według wzoru:
SUMA = Cof + Asof
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
W przypadku składania oferty na część 1: co najmniej 215 000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł),
W przypadku składania oferty na część 2: co najmniej 14 000,00 zł (czternaście tysięcy zł),
W przypadku składania oferty na część 3: co najmniej 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset zł),
W przypadku składania oferty na część 4: co najmniej 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset zł),
W przypadku składania oferty na część 5: co najmniej 17 500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset zł),
W przypadku składania oferty na część 6: co najmniej 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w sposób należyty:
W przypadku składania oferty na część 1:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 2500 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 215 000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 2:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 143 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 14 000,00 zł (czternaście tysięcy zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 3:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 110 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 4:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 87 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 5:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 170 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 17 500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 6:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 84 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z datą wszczęcia postepowania. Za datę wszczęcia postepowania Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia w BZP. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimikolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (wg tabeli A kursów średnich walut obcych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
a. Dokument potwierdzający przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających przez Wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób marginalizowanych
b. Dokument potwierdzający procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. z późn. zm.), zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
c. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej na sumę gwarancyjną:
W przypadku składania oferty na część 1: co najmniej 215 000,00 zł ,
W przypadku składania oferty na część 2: co najmniej 14 000,00 zł,
W przypadku składania oferty na część 3: co najmniej 10 500,00 zł,
W przypadku składania oferty na część 4: co najmniej 8 500,00 zł,
W przypadku składania oferty na część 5: co najmniej 17 500,00 zł,
W przypadku składania oferty na część 6: co najmniej 8 000,00 zł .
d. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SWZ).
UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się:
W części 1
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 2500 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 215 000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 2:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 143 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 14 000,00 zł (czternaście tysięcy zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 3:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 110 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co łnajmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
W przypadku składania oferty na część 4:
a) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o powierzchni minimum 87 m2 w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy, lub
b) co najmniej jedną usługę sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami biurowymi lub biurowymi i socjalnymi o wartości minimum 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset zł) brutto w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy.
Pozostałe informacje w zakresie cz 5 i 6 znajdują się w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 4 do SWZ]
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – [wg Załącznika nr 3 do SWZ]
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.3.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.