eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeźnicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 2618820

1.5.8.) Numer faksu: +48 12 2618822

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd5964b2-39a3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035158/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) , zwanej dalej Platforma Zakupowa. Ofertę wraz z oświadczeniem należy składać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu. Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym. Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty. Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia - 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda. Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls. Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
b. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.
d. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.
b. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
c. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (Zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie Zakupowej.
Inne dopuszczalne formaty podpisów:
a. Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanego dalej RO-DO- informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 31-540 Kraków.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iodo@rckik-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Celem przetwarzania jest: realizacja procedury przetargowej czyli realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest (art. 6 ust.1 lit c) ogólnego rozporządzenia) w związku z art. 132 i 275 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz.1710)
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. inne podmioty uczestniczące w realizacji, ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Wykonawca ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
Państwa dane osobowe zawarte w protokole z postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pra-wo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym.
W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie. Należy wskazać, iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-19/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 525920,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie.”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1.Administrowanie systemami informatycznymi, w tym:
a. Administrowanie systemami serwerowymi Windows,
b. Administrowanie systemami serwerowymi Linux,
c. Administrowanie serwerem poczty elektronicznej,
d. Administrowanie serwerem www Zamawiającego,
e. Administrowanie systemami użytkowanymi przez Zamawiającego („Bank Krwi”, „e-Krew” – po wprowadzeniu do użytkowania),
f. Administrowanie użytkownikami systemów, nadawanie i blokowanie uprawnień do poszczególnych modułów i opcji,
g. Administrowanie serwerem domenowym realizującym także funkcje serwera kopii zapasowych baz danych - oparty na Microsoft Serwer 2008, Serwer 2013,
h. Administrowanie domeną opartą na systemie Microsoft Serwer - krew.ad,
i. Administrowanie i zarządzanie systemem obiegu dokumentacji intranet (portal pracy grupowej),
j. Administrowanie i zarządzanie zintegrowanym systemem nadzoru sieci informatycznej Zleceniodawcy oparte o oprogramowanie AXENCE nVision,
k. Administrowanie oraz wykonywanie zestawień w oparciu o System Cognos (o ile wykonawca również w ofercie po-twierdzi znajomości systemu podpartego odpowiednimi dokumentami),
l. Dokonywanie modyfikacji danych zastrzeżonych dla administratora,
m. Optymalizacja działania baz danych i wykorzystujących je aplikacji,
n. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania integracji pomiędzy systemami,
- tym celu Wykonawca wyznaczy osobę pełniącą funkcję Administratora Systemów Informatycznych.
2.2. Wsparcie użytkowników systemów informatycznych Zamawiającego, w tym szkolenia z wdrażanych systemów.
2.3. Opiekę powdrożeniową, serwis oprogramowania.
2.4. Wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem nowych modułów, systemów i tworzenie własnych narzędzi informatycznych, w tym:
a. Inwentaryzację i analizę przedwdrożeniowa dokumentacji i zakresu ewidencji medycznej i administracyjnej wdrażanych systemów;
b. Formułowanie założeń programowych, warunków i algorytmów dla projektowanych systemów;
c. Planowanie i realizacja harmonogramu prac wdrożeniowych;
d. Czynną pomoc informatyczną na stanowiskach komputerowych;
e. Walidację wdrażanych modułów lub systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.
2.5. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych.
2.6. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz udzielanie pomocy technicznej pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz programów biurowych, aplikacji medycznych i specjalistycznych serwisów internetowych – drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez bezpośrednie interwencje na stanowiskach roboczych.
2.7. Systematyczne archiwizowanie baz danych, dbanie o najwyższą jakość kopii oraz skuteczną ich ochronę.
2.8. Wsparcie techniczne i opiekę nad posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną, w tym:
a. serwisowanie i konserwacja przy pomocy własnych materiałów jednostek komputerowych, serwerów zainstalowanych u Zamawiającego (z wyłączeniem serwerów objętych aktywną gwarancją producenta lub innego podmiotu),
b. serwisowanie i konserwacja przy pomocy własnych materiałów urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, z wy-łączeniem urządzeń objętych gwarancją producenta lub innego podmiotu,
c. usuwanie bieżących usterek w sprzęcie komputerowym, z wyłączeniem urządzeń objętych gwarancją producenta lub innego podmiotu,
d. konserwacji, przeglądów prewencyjnych na własny koszt i we własnym zakresie przy pomocy własnych materiałów, zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego i w Oddziałach Terenowych sprzętu komputerowego, serwerów (z wyłączeniem serwerów objętych aktywną gwarancją producenta lub innego podmiotu) – przynajmniej raz w roku.
2.9. Tworzenie i nadzór nad dokumentacją wymaganą dla normy ISO wdrożonej u Zamawiającego.
2.10. Udział w szkoleniach merytorycznych/program Bank Krwi/organizowanych przez twórcę bazy danych – (aktualnie) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
2.11. Świadczenie innych szeroko rozumianych usług informatycznych w godzinach pracy Zamawiającego z wyłączeniem usług polegających na tworzeniu lub modernizacji oprogramowania komputerowego.
3. Zamawiający ustanawia następujące maksymalne czasy reakcji na zgłoszoną awarię oraz terminy usunięcia awarii:
3.1. Dla awarii krytycznych:
a. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 godziny od zgłoszenia;
b. Czas usunięcia awarii – 6 godzin od zgłoszenia;
c. Czas przywrócenia do stanu sprzed awarii pierwotnej – 10 dni od zgłoszenia.
3.2. Dla pozostałych awarii:
a. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 12 godzin od zgłoszenia;
b. Czas usunięcia awarii – 72 godziny od zgłoszenia.
c. Czas przywrócenia do stanu sprzed awarii pierwotnej – 14 dni od zgłoszenia.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w jego siedzibie przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie oraz Od-działach Terenowych w godzinach od 7:30 do 15:05, a w szczególnych przypadkach za zgodą Zamawiającego w systemie zdalnym. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia w formule dyżuru pod telefonem w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz.15:05, a także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
5. Szczegółowy wykaz posiadanej infrastruktury i systemów informatycznych zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Kalkulacja Ceno-wa – Wykaz Infrastruktury i Oprogramowania.
6. Zamawiający ustanawia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt. 2 niniejszej Sekcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72322000-8 - Usługi zarządzania danymi

72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

72514100-2 - Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego

72514300-4 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia, w szczególności powołał i utrzymał przez cały okres realizacji zamówienia dwuosobowy zespół, w skład którego wejdzie koordynator odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia oraz jedna osoba posiadająca biegłą znajomość w następujących obszarach:
Znajomość produktów Microsoft, w tym:
a. Exchange Server 2007, 2013 (role HUB, CAS, MBX, SCR);
b. SQL Server 2008, 2014;
c. Windows SharePoint Services 3.0;
d. Windows Server 2008, 2012 (DHCP Server, DNS Server, File and Storage Services, Distributed File System (DFS), Print Solutions, Windows Server 2008 (VSS), Windows Server Backup (WSB), Hyper-V: platformy wirtualizacje, Net-work Policy and Access Services: usługi VPN, Web Server (IIS), Application Server, Windows Server Update Services (WSUS), Active Directory Domain Services (AD DS);
Znajomość systemów BMS;
Znajomość administracyjna systemu replikacji plików Vision (umiejętność przepinania maszyn on-line, weryfikacja po-prawności działania systemu, analiza logów systemu);
Znajomość Axence nVision;
Znajomość zagadnień projektu Krajowego Rejestru Dawców Krwi (bardzo dobra umiejętność obsługi systemu);
Znajomość modułu programu „Bank Krwi” do obsługi zamówień zewnętrznych ze szpitali;
Znajomość zagadnień obsługi Kartoteki potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego;
Znajomość zagadnień obsługi eksportu danych do KRDK;
Znajomość zagadnień administracji systemami operacyjnymi serii IBM;
Znajomość procesów walidacji systemów skomputeryzowanych.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 powyżej, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru łączących go z tymi podmiotami stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku opisanego w pkt. 2, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1. Sekcji VIII SWZ:
a. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
b. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i należącego to tej samej grupy kapitałowej.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.2. Sekcji VIII SWZ:
a. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
b. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4, 7-8 i 10 ustawy.
c. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
d. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem wykonawca składa dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotu udostępniającego, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2.3. lit. a, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 2.3. lit. c i d, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji IX SWZ – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także wskazania podstaw dysponowania tymi osobami wraz z certyfikatami lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi znajomość zagadnień wyszczególnionych w ppkt. 2.1. – 2.10. Sekcji IX SWZ – jeżeli są wymagane do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań wskazanych przez Zamawiającego składa wraz z ofertą certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub inną normą równoważną w następujących obszarach: zarządzania poziomem usług, zarządzania obsługą serwisową i raportowanie, zarządzania zdarzeniami, zarządzania problemami, zarządzania konfiguracją – w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje w ofercie wdrożenie takiego systemu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub inną normą równoważną w następujących obszarach: zarządzania poziomem usług, zarządzania obsługą serwisową i raportowanie, zarządzania zdarzeniami, zarządzania problemami, zarządzania konfiguracją

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ. Podpisany Załącznik nr 3 do SWZ –Kalkulacja Cenowa – Wykaz Infrastruktury i Oprogramowania. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Stosowne Pełnomocnictwo – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w umowie będą dokonywane ma zasadach i w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.