eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna WarszawaOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361648891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumwspieraniarodzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef0e1f75-3fd4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034634/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c70120d5-6e37-499f-b33d-f599d1bdcd43 https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-tys-zlotych/2022-r/17128-dostawa-sprzetu-komputerowego-i-akcesoriow-na-potrzeby-cwr-rw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
Szczegółowy opis jest zamieszczony w Rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2020, poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, tel. +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08;
2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@rodzinnawarszawa.pl;
3. dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.);
4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę nad działalnością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
5. dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lat w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
6. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy oraz osobom, których dane poda Wykonawca nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzucenie oferty.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CWR 263.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia – sprzęt komputerowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5A do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II przedmiotu zamówienia – akcesoria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5B do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

30237100-0 - Części komputerów

30237120-6 - Porty komputerowe

30237130-9 - Karty komputerowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą następującego przedmiotowego środka dowodowego w postaci zestawienia oferowanych parametrów techniczno-użytkowych, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki A i/lub B do formularza ofertowego, w zależności od części, do której przystępuje Wykonawca.
Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty Wykonawcy oficjalnych kart katalogowych producentów oferowanego asortymentu. W przypadku, gdy producent nie udostępnił kart katalogowych oferowanego asortymentu, Zamawiający dopuszcza przekazanie zrzutu ekranu z oficjalnej strony internetowej producenta. W przypadku niedostępności oficjalnych kart katalogowych producenta w języku polskim, Zamawiający dopuszcza karty katalogowe w języku angielskim. Zasady tłumaczenia zrzutu ekranu z oficjalnej strony internetowej producenta stosuje się odpowiednio.
Specyfikacje techniczne asortymentu, o których mowa w poprzednim akapicie, pobrane ze sklepów internetowych, portali internetowych lub własne opracowania nie będą honorowane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestawienie oferowanych parametrów techniczno-użytkowych, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki A i/lub B do formularza ofertowego.
Oficjalne karty katalogowe producenta. W przypadku, gdy producent nie udostępnił kart katalogowych oferowanego asortymentu, Zamawiający dopuszcza przekazanie zrzutu ekranu z oficjalnej strony internetowej producenta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto ePuap ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany i wycofania oferty. Szyforwanie odbywa się za pośrednictwem miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.
Inne wymagane od Wykonawcy dokumenty:
1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy wraz z Załącznikami A i/lub B;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Załącznik nr 5A – 5B. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 6. Wzór umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.