eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Dostawa paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych i agregatów prądotwórczych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Szydłowo.Ogłoszenie z dnia 2023-08-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych i agregatów prądotwórczych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Szydłowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 211 55 11

1.5.8.) Numer faksu: 67 216 12 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3384de85-069a-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych i agregatów prądotwórczych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Szydłowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3384de85-069a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00369042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036058/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych i agregatów prądotwórczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253146

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.271.45.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych i agregatów prądotwórczych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Szydłowo.

2. Szacuje się, że do końca 2023 r. zakupy paliw wyniosą:
- 9.000,00 l oleju napędowego;
- 2.000,00 l benzyny bezołowiowej.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy muszą spełniać wymagania i normy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015 r. poz. 1680 ze zm.).

4. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy będzie wyliczone na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego paliwa pomnożonej przez ceny detaliczne obowiązujące na stacji paliw wykonawcy w dniu dokonania tankowania paliwa pomniejszone o stały upust.

5. Zamawiający przedstawi wykonawcy wykaz pojazdów i ich numerów rejestracyjnych oraz osoby uprawnione ze strony zamawiającego do pobierania paliw płynnych. W przypadku zaistnienia zmian, wykaz będzie aktualizowany.

6. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

7. Zamawiający wskazuje, iż nie dokonano podziału zamówienia na części ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i ewentualne trudności zamawiającego. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne i organizacyjne związane z tankowaniem pojazdów na różnych stacjach paliw.
Niedokonanie podziału zamówienia na części, z uwagi na jego niewielki zakres i rozmiar, nie utrudni konkurencji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63650 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63650 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63650 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HAWA Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7842492510

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 4

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.