eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorówOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI KIELECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-025

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 344 92 97 wew. 119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-363516ed-3e53-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053448/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowany w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov/wps/portal, poczta elektroniczna: zp@mwk.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mwk.com.pl
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz ,,Formularza do komunikacji”.
UWAGA: elektroniczne podpisanie przez Wykonawcę samego formularza nie jest równoznaczne z podpisaniem oferty. Brak podpisania w wymagany przez Zamawiającego sposób samej oferty, będzie skutkowało jej odrzuceniem.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
9. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może również odbywać się elektronicznie za pośrednictwem e-mail: zp@mwk.com.pl . Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SWZ) adres e-mail, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Zamawiający rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych, innych niż oferta i załączone do niej dokumenty, za pomocą poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl
Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania MWK.DIZ.271.16.2022.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach;
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Wsi Kieleckiej jest kontakt: Pani Anna Rubinkiewicz, tel. 41 344 92 97 wew. 114, kom. 602 779 754; e-mail: odo@mwk.com.pl, abcrodo@onet.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWK.DIZ.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 1 komplet.
2. Część I - Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem obejmuje dostawę:
a) Laptopa wraz z akcesoriami i oprogramowaniem (system operacyjny) – 1 szt.;
b) Oprogramowania biurowego – 1 szt.;
c) Oprogramowania antywirusowego – 1 szt.
d) Urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.
3. Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, W przypadku złożenia oferty na niepełny zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania odrzucona.
4. Zamówienie obejmuje również swym zakresem:
a) zapewnienie licencji/subskrypcji na dostarczone oprogramowanie
b) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia dla części I – Załącznik nr 1a do SWZ;
c) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
6.6. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy oraz posiadał wymagane parametry techniczne podane w Opisie przedmiotu zmówienia – Załącznik Nr 1a do SWZ.
7. Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie nie było uprzednio instalowane na innym sprzęcie, nie było sprzedane z innym sprzętem oraz było wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych a korzystanie z niego nie naruszało majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz posiadało wymagane parametry techniczne zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1a do SWZ.
8. Wykonawca dostarczy oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia wraz ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia np. oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacji, jeżeli jest to niezbędne do ich uruchomienia. Dopuszcza się dostawę oprogramowania drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ldabrowski@mwk.com.pl
9. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), co najmniej równy gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż na 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
10. Wykonawca zapewni licencję/subskrypcję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ..
11. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt, na warunkach określonych w § 5 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30232150-0 - Drukarki atramentowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, niepodlegające odrzuceniu.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części I - Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Cena (C1) – 60 %, gdzie 1 % = 1 pkt
Termin realizacji (T1) – 40 %, gdzie 1 % = 1 pkt
2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1) – maksymalnie 60 pkt
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
C1 min.
C1 = ---------- x 60 [pkt]
C1 bad.
gdzie:
C1 – liczba punktów badanej oferty,
C1min. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
C1bad. – cena oferty badanej.
2.2. Zasady oceny kryterium „Termin realizacji” (T1) – maksymalnie 40 pkt.
Ocena kryterium Termin realizacji dokonana według następujących warunków:
40,00 pkt. – za końcowy termin realizacji do 7 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
20,00 pkt. – za końcowy termin realizacji od 8 do 14 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
10,00 pkt. – za końcowy termin realizacji od 15 do 19 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
0 pkt. – za końcowy termin realizacji od 20 do 21 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji musi być podany liczbowo w pełnych dniach, w Formularzu ofertowym.
Uwaga! W przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie, ze Wykonawca zaoferował termin realizacji wynoszący 21 dni i przyzna 0,00 pkt w ramach kryterium Termin Realizacji.
Termin Realizacji nie może być dłuższy nić 21 dni .
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji dłuższy niż 21 dni lub też w niepełnych dniach, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą (N1) uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskaną ze wszystkich kryteriów. Największa liczba punktów, jaką można uzyskać to 100. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
N1 = C1 + T1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce – projektora multimedialnego wraz z osprzętem – 1 komplet.
2. Część II – Projektor multimedialny wraz z osprzętem obejmuje dostawę:
a) Projektora multimedialnego – 1 szt.
b) Uchwytu do projektora multimedialnego – 1 szt.
c) Ekranu projekcyjnego – 1 szt.
d) Wskaźnika laserowego – 2 szt.
3. Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, W przypadku złożenia oferty na niepełny zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania odrzucona.
4. Zamówienie obejmuje również swym zakresem:
a) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia dla części II – Załącznik nr 1b do SWZ;
c) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
6.Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy oraz posiadał wymagane parametry techniczne podane w Opisie przedmiotu zmówienia – Załącznik Nr 1b do SWZ.
9. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), co najmniej równy gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż na 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
11. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt, na warunkach określonych w § 5 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652120-7 - Projektory wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, niepodlegające odrzuceniu.
4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części II - Projektor multimedialny wraz z osprzętem Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Cena (C2) – 60 %, gdzie 1 % = 1 pkt
Termin realizacji (T2) – 40 %, gdzie 1 % = 1 pkt
4.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C2) – maksymalnie 60 pkt
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
C2 min.
C2 = ---------- x 60 [pkt]
C2 bad.
gdzie:
C2 – liczba punktów badanej oferty,
C2min. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
C2bad. – cena oferty badanej.
4.2. Zasady oceny kryterium „Termin realizacji” (T2) – maksymalnie 40 pkt.
Ocena kryterium Termin realizacji dokonana według następujących warunków:
40,00 pkt. – za końcowy termin realizacji do 7 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
20,00 pkt. – za końcowy termin realizacji od 8 do 14 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
10,00 pkt. – za końcowy termin realizacji od 15 do 19 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy,
0 pkt. – za końcowy termin realizacji od 20 do 21 dni włącznie, licząc od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji musi być podany liczbowo w pełnych dniach, w Formularzu ofertowym.
Uwaga! W przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie, ze Wykonawca zaoferował termin realizacji wynoszący 21 dni i przyzna 0,00 pkt w ramach kryterium Termin Realizacji.
Termin Realizacji nie może być dłuższy nić 21 dni .
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji dłuższy niż 21 dni lub też w niepełnych dniach, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą (N2) uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskaną ze wszystkich kryteriów. Największa liczba punktów, jaką można uzyskać to 100. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
N2 = C2 + T2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, tj.:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu/urządzenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do SWZ – dla Części I zamówienia oraz Załącznikiem 1b do SWZ – dla Części II zamówienia (wydruki ze stron producentów, karty katalogowe producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu/urządzeń.
UWAGA!
W przypadku, gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna udostępniona przez producenta, o której mowa powyżej nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji / specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta (np. oddział producenta w Polsce, oficjalny dystrybutor producenta) lub wykonawcę zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów (rzeczywistych) danego oferowanego sprzętu/urządzeń, potwierdzających spełnianie postawionych w SWZ wymagań.
Wykonawca winien zaznaczyć, której pozycji przedmiotowy środek dowodowy dotyczy (mile widziane jest podanie nr pozycji z tabeli z Załącznika Nr 1a do SWZ – dla Części I zamówienia oraz Załącznika 1b do SWZ – dla Części II zamówienia).
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących akcesoriów wymaganych razem ze sprzętem/urządzeniami, tj. myszy bezprzewodowej wraz z odbiornikiem, torby na laptopa, blokady antykradzieżowej wraz z linką zabezpieczającą, statywu stalowego z regulacją wysokości.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają nie złożone wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu/urządzenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do SWZ – dla Części I zamówienia oraz Załącznikiem 1b do SWZ – dla Części II zamówienia (wydruki ze stron producentów, karty katalogowe producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu/urządzeń.
UWAGA!
W przypadku, gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna udostępniona przez producenta, o której mowa powyżej nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji / specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta (np. oddział producenta w Polsce, oficjalny dystrybutor producenta) lub wykonawcę zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów (rzeczywistych) danego oferowanego sprzętu/urządzeń, potwierdzających spełnianie postawionych w SWZ wymagań.
Wykonawca winien zaznaczyć, której pozycji przedmiotowy środek dowodowy dotyczy (mile widziane jest podanie nr pozycji z tabeli z Załącznika Nr 1a do SWZ – dla Części I zamówienia oraz Załącznika 1b do SWZ – dla Części II zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składa się z wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego - wg Załącznika Nr 2 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą winien złożyć :
2.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu – wg Załącznika Nr 3 do SWZ;
2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu o którym mowa w pkt 2.1. składa każdy z Wykonawców.
3. Wykaz pozostałych dokumentów składanych z ofertą:
3.1. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale IX SWZ
3.2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty dane, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
oraz o ile dotyczy:
3.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
3.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub inny dokument (np. umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
3. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców składa oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1. oraz ust. 3 pkt 3.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w przypadkach określonych przepisami ustawy Pzp oraz Umową.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
1) obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dystrybutora; dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim
przypadku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty - oświadczenie producenta/dystrybutora o niedostępności zaoferowanego sprzętu lub urządzenia oraz dokumentację/specyfikację techniczną udostępnioną przez producenta sprzętu/urządzenia zamiennego (wydruki ze stron producenta, karty katalogowe producenta, oświadczenia producenta), potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego.
W przypadku, gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna udostępniona przez producenta, o której mowa powyżej nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji / specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez producenta lub
oficjalnego przedstawiciela producenta (np. oddział producenta w Polsce, oficjalny dystrybutor producenta) lub wykonawcę zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów (rzeczywistych) sprzętu/urządzenia zamiennego, potwierdzających spełnianie postawionych w SWZ wymagań. Zamiana zaoferowanego sprzętu/urządzenia wymaga zgody Zamawiającego,
którą Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma wymagane dokumenty.
2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą każda ze Stron nie ponosi odpowiedzialności powodującej przerwanie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim opisane w ust. 3 pkt 2) okoliczności miały wpływ na wydłużenie realizacji Przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.