eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorówOgłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI KIELECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-025

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 344 92 97 wew. 119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-363516ed-3e53-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053448/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowany w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366406/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MWK.DIZ.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7678,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 1 komplet.
2. Część I - Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem obejmuje dostawę:
a) Laptopa wraz z akcesoriami i oprogramowaniem (system operacyjny) – 1 szt.;
b) Oprogramowania biurowego – 1 szt.;
c) Oprogramowania antywirusowego – 1 szt.
d) Urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.
3. Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, W przypadku złożenia oferty na niepełny zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania odrzucona.
4. Zamówienie obejmuje również swym zakresem:
a) zapewnienie licencji/subskrypcji na dostarczone oprogramowanie
b) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia dla części I – Załącznik nr 1a do SWZ;
c) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
6.6. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy oraz posiadał wymagane parametry techniczne podane w Opisie przedmiotu zmówienia – Załącznik Nr 1a do SWZ.
7. Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie nie było uprzednio instalowane na innym sprzęcie, nie było sprzedane z innym sprzętem oraz było wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych a korzystanie z niego nie naruszało majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz posiadało wymagane parametry techniczne zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1a do SWZ.
8. Wykonawca dostarczy oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia wraz ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia np. oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacji, jeżeli jest to niezbędne do ich uruchomienia. Dopuszcza się dostawę oprogramowania drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ldabrowski@mwk.com.pl
9. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), co najmniej równy gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż na 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
10. Wykonawca zapewni licencję/subskrypcję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ..
11. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt, na warunkach określonych w § 5 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30232150-0 - Drukarki atramentowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.5.5.) Wartość części: 4407,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce – projektora multimedialnego wraz z osprzętem – 1 komplet.
2. Część II – Projektor multimedialny wraz z osprzętem obejmuje dostawę:
a) Projektora multimedialnego – 1 szt.
b) Uchwytu do projektora multimedialnego – 1 szt.
c) Ekranu projekcyjnego – 1 szt.
d) Wskaźnika laserowego – 2 szt.
3. Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, W przypadku złożenia oferty na niepełny zakres przedmiotowy wchodzący w skład danej części, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania odrzucona.
4. Zamówienie obejmuje również swym zakresem:
a) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia dla części II – Załącznik nr 1b do SWZ;
c) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
6.Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy oraz posiadał wymagane parametry techniczne podane w Opisie przedmiotu zmówienia – Załącznik Nr 1b do SWZ.
9. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie (Załącznik Nr 2 do SWZ), co najmniej równy gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż na 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
11. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt, na warunkach określonych w § 5 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652120-7 - Projektory wideo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3270,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, dla części I nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, dla części II nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.