eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Sprawowanie wielob. nadzoru inwestorskiego nad zad. : Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu..."Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprawowanie wielob. nadzoru inwestorskiego nad zad. : Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 322147114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie wielob. nadzoru inwestorskiego nad zad. : Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-661e40df-f855-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026325/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wykonanie zbiornika retenc. między ul. Zamkową a ul. M. Kopernika w Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Cz-Dz" – nadzór inwestorski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Umowa nr MFEOG.07.03.01-12-0043/21-00 w sprawie Projektu „ Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice” oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232936/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5707,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika
w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" .
Opis przedmiotu:
Pełna dokumentacja przetargu na realizację robót budowlanych do pobrania na : www.bip.czechowice-dziedzice.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne” Znak sprawy: ZP.271.23.2022 dotyczy części nr 3
Zakres obowiązków Wykonawcy:
Podstawowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określa projekt umowy -
załącznik 9 do SWZ projektowane postanowienia umowy


Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”
Umowa nr MFEOG.07.03.01-12-0043/21-00 w sprawie Projektu „ Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”
oraz
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5344/PolskiLad

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Build Up Poland Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372685134

7.3.3) Ulica: Oliwkowa 8a

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia: 30 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót, a także w okresie gwarancyjnym na wezwanie Zamawiającego.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór do 30.11.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.