eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 - różne produkty spożywcze.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 – różne produkty spożywcze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 9 IM. KRÓLEWNY ŚNIEŻKI W MIKOŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272001750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki, 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@p9.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przedszkole9.dlaprzedszkoli.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351839530

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Miarki 9

1.11.4.) Miejscowość: Mikołów

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-190

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.mikolow.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuw.mikolow.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 – różne produkty spożywcze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c3dd474-3e3b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00228926/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za
datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z
§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane) składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie (pliku), który następnie przesyła do systemu. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie
formatów: .xml (tylko dla dokumentów podpisanych profilem zaufanym), .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip,
.7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp. .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w SWZ w Rozdziale XII i XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole nr 9 w Mikołowie,
ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów. 2. z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się - pisemnie na adres siedziby
Zamawiającego, - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: iod@cuw.mikolow.eu, 3. Dane osobowe, o
których mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa
w pkt 1 będą: - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, - Centrum Usług Wspólnych w
Mikołowie, - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, -podmioty będące dostawcami
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora. 5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania
nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te dane dotyczą decyzji w
sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
zgodnie z ustawą Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Obowiązek podania danych
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 19 ust.3 ustawy Pzp prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: -w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o
których mowa w art. 20 RODO, - na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu i których danych nie pozyskał bezpośrednio od tych osób lecz z innych źródeł, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń tego obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/3/2022/P9

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w Mikołowie w roku
szkolnym 2022/2023 – różne produkty spożywcze.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.Miejsce dostawy: Przedszkole nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-10 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. 1. Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%, Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie
towaru – 40,00 pkt. = 40%. 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena
badanej oferty x 60. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60. 1.2 Ocena kryterium „Czas
konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia
braków liczony od momentu zgłoszenia oraz czas realizacji poszczególnego zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w dostawie w
stosunku do godzin wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 40 pkt. – do 1
godziny, 20 pkt. – od 1 do 1,5 godziny, 0 pkt. – powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 40.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2.Oferty oceniane
będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. 3.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem
koniecznym na wymianę lub uzupełnienie towaru. Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej, CO - cena oferty badanej. 4.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika podział
zadań wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być
ustanowiony pełnomocnik.
5. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). (Rozdział IX pkt. 3 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.