eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włodawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Al. Jana Pawła II 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 (82) 5 721 234

1.5.8.) Numer faksu: 48 (82) 5 721 234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75341170-3b12-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002210/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Zdolski, Michał Niedźwiecki tel. 82 5721234 wew. 19 e-mail: wod-kan@gmina-wlodawa.pl; koordynatordostepnosci@gmina-wlodawa.pl
11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w forma-cie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekun-dy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany
w pkt 11.8 SWZ) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
lub
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego:
kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie,
a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 11.17 lit a) SWZ dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Z uwagi na ograniczona ilość znaków pozostałe informacje zawiera Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.9.2022.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych
i chodników na terenie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2021/2022” .
4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zdania podwykonawcy.
4.3. Zimowe utrzymanie dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Włodawa ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu winno być wykonane wg standardu:
a) mechaniczne odśnieżanie dróg gminnych i chodników,
b) jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
c) śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70-30 % na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opadu śniegu, mżawki) za wyraźną zgodą Zamawiającego,
d) do posypywania wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
e) mechaniczne lub ręczne posypywanie nawierzchni twardych na skrzyżowaniach i łukach kołowych drogi, włączeniach do dróg wojewódzkich
i powiatowych, chodnikach,
f) wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy ma obowiązek na reagowanie w ciągu max. 2 godz. Od chwili zgłoszenia.
4.4. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
a) aktualnym stanie przejezdności dróg,
b) innych zdarzeniach zauważonych na drodze.
4.5. Wykonawcza zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego.
4.6. Roboty w standardzie V należy wykonywać w godzinach o najmniejszym ruchu kołowym tj. do godz. 6:30.
4.7. Zabrania się przesuwania śniegu na sąsiadujące posesje.
4.8. Wykaz zadań wraz z zakresem prac:

Lp. Miejscowość Zakres prac
1 Stawki odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Stawki - Kolonia

2 Różanka
odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Kolonia Różanka

3 Szuminka
Szuminka - Kolonia odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli

Suszno (Wieś)


4 Suszno - Kolonia odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli
Korolówka – Kolonia

5 Krasówka odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli

6 Żuków odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli
Korolówka (Osada, Wieś)

7 Orchówek, Os. Glinki odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Okuninka (Wieś, Kolonia, Tarasiuki)

8 Luta, Żłobek (Żłobek Mały), Wołczyny odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie

9 Sobibór (Wieś, Bloki, Dubnik) odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie

10 Chodniki Orchówek, Okuninka, Różanka Odśnieżanie, posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli11 Odśnieżanie interwencyjne sprzętem ciężkim (równiarką, ładowarką) teren całej gminy

4.9. Wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzenia GPS do pojazdu odśnieżającego na koszt Zamawiającego.
4.10. Przed rozpoczęciem pracy wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia urządzenia GPS.
4.11. Przy wykonywaniu robót bezpośrednio związanych z oczyszczaniem drogi ze śniegu, Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. wyposażyć sprzęt w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe.
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportu telefonicznie o rozpoczęciu
i zakończeniu usług oraz przejechanych kilometrów na poszczególnych odcinkach po danym odśnieżeniu dróg , pod Nr (82) 57 21 234 do P. Michała Niedźwieckiego oraz raportu miesięcznego w formie karty czasu pracy (załącznik Nr 1 do umowy) odśnieżania dróg dołączonego do faktury.
4.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.
4.14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych powinno być wykonywane zgodnie ze standardami zwartymi w zatwierdzonym planie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2022/2023 oraz opisem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako kryterium wyboru i oceny oferty Zamawiający przyjmuje:

1. Cena – 60 %
2. Czas reakcji – 40 %

1. Cena - 60 %. Oferta z najniższą kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania liczby punktów za to kryterium:

cena najtańszej oferty
Nc: -------------------------- x 60 pkt = ………………… pkt
cena badanej oferty

Nc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”


2. Kryterium „Czas reakcji Wykonawcy” będzie rozpatrywane w następujący sposób:

1) Czas reakcji do 1 godz. – 40 pkt.
2) Czas reakcji do 2 godz. – 30 pkt.
3) Czas reakcji do 3 godz. – 20 pkt.
4) Czas reakcji do 4 godz. – 10 pkt.
5) Czas reakcji powyżej 4 godz. – 0 pkt.

3. Łączna ocena oferty:

P – sumaryczna ilość punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
R - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „czas Reakcji Wykonawcy”

P = C+ R

17.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje łączna liczba punktów przyznanych ofercie w kryteriach „cena” i „czas reakcji Wykonawcy”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ
i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań wprowadzanych w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 lub inną epidemią;
2) wystąpienia „siły wyższej”, oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
3. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze Stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej akceptacji.
4. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanej przez Strony u mowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
Pozostałe przesłanki zawarte są w Rozdziale 7 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.