eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włodawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Al. Jana Pawła II 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 (82) 5 721 234

1.5.8.) Numer faksu: 48 (82) 5 721 234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75341170-3b12-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002210/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2022-2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361353/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.271.9.2022.MZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych
i chodników na terenie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2021/2022” .
4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zdania podwykonawcy.
4.3. Zimowe utrzymanie dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Włodawa ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu winno być wykonane wg standardu:
a) mechaniczne odśnieżanie dróg gminnych i chodników,
b) jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
c) śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70-30 % na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opadu śniegu, mżawki) za wyraźną zgodą Zamawiającego,
d) do posypywania wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
e) mechaniczne lub ręczne posypywanie nawierzchni twardych na skrzyżowaniach i łukach kołowych drogi, włączeniach do dróg wojewódzkich
i powiatowych, chodnikach,
f) wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy ma obowiązek na reagowanie w ciągu max. 2 godz. Od chwili zgłoszenia.
4.4. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
a) aktualnym stanie przejezdności dróg,
b) innych zdarzeniach zauważonych na drodze.
4.5. Wykonawcza zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego.
4.6. Roboty w standardzie V należy wykonywać w godzinach o najmniejszym ruchu kołowym tj. do godz. 6:30.
4.7. Zabrania się przesuwania śniegu na sąsiadujące posesje.
4.8. Wykaz zadań wraz z zakresem prac:

Lp. Miejscowość Zakres prac
1 Stawki odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Stawki - Kolonia

2 Różanka
odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Kolonia Różanka

3 Szuminka
Szuminka - Kolonia odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli

Suszno (Wieś)


4 Suszno - Kolonia odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli
Korolówka – Kolonia

5 Krasówka odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli

6 Żuków odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli
Korolówka (Osada, Wieś)

7 Orchówek, Os. Glinki odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie
Okuninka (Wieś, Kolonia, Tarasiuki)

8 Luta, Żłobek (Żłobek Mały), Wołczyny odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie

9 Sobibór (Wieś, Bloki, Dubnik) odśnieżanie
posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli, odśnieżanie

10 Chodniki Orchówek, Okuninka, Różanka Odśnieżanie, posypywanie piaskiem
posypywanie mieszanką piasku z solą w proporcji 70% piasku – 30% soli11 Odśnieżanie interwencyjne sprzętem ciężkim (równiarką, ładowarką) teren całej gminy

4.9. Wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzenia GPS do pojazdu odśnieżającego na koszt Zamawiającego.
4.10. Przed rozpoczęciem pracy wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia urządzenia GPS.
4.11. Przy wykonywaniu robót bezpośrednio związanych z oczyszczaniem drogi ze śniegu, Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. wyposażyć sprzęt w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe.
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportu telefonicznie o rozpoczęciu
i zakończeniu usług oraz przejechanych kilometrów na poszczególnych odcinkach po danym odśnieżeniu dróg , pod Nr (82) 57 21 234 do P. Michała Niedźwieckiego oraz raportu miesięcznego w formie karty czasu pracy (załącznik Nr 1 do umowy) odśnieżania dróg dołączonego do faktury.
4.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.
4.14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych powinno być wykonywane zgodnie ze standardami zwartymi w zatwierdzonym planie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2022/2023 oraz opisem przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 561,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 561,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 561,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY WE WŁODAWIE SP. ZO.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 565-15-26-220

7.3.3) Ulica: UL.SUCHAWSKA 9

7.3.4) Miejscowość: Włodawa

7.3.5) Kod pocztowy: 22-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 561,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.