eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa modeli anatomicznych, urządzeń kosmetycznych i przyrządów do badań fizykalnych dla Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa modeli anatomicznych, urządzeń kosmetycznych i przyrządów do badań fizykalnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa modeli anatomicznych, urządzeń kosmetycznych i przyrządów do badań fizykalnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2ac5730-3a5e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070912/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Wyposażenie laboratorium na potrzeby kierunku Kosmetologia w sprzęt i materaiły laboratoryjne w tym: urządzenia medyczne, mikroskopy, kosmetyczne, preparaty biologiczne, histologiczne itp..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2ac5730-3a5e-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@ans-elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zasady komunikacji elektronicznej określa w szczególności rozdział VIII i X. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i z podpisem elektronicznym, tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy PZP. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PRZED ZASZYFROWANIEM (określonym w rozdziale VIII).

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. OFERTA, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym PODLEGA ODRZUCENIU na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/28/1538/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych do zajęć z fizjologii, a) Figura mięśniowa 1/2- 1 szt.
b) Mięśnie nogi - 1 szt.
c) Mięśnie ręki -1 szt.
d) Głowa mięśniowa z szyją- 1 szt.
e) Przekrój przez głowę człowieka 1:1- 1 szt.
f) Kończyna dolna z oznaczeniami mięśni - 1 szt.
g) Kończyna górna z kością łopatkową i oznaczeniami mięśni - 1 szt.
h) Model rdzenia kręgowego - 1 szt.
i) Model mózgu - 1 szt.
j) Model języka - 1 szt.
k) Model nosa z zatokami przynosowymi - 1 szt.
l) Model oka - 1 szt.
m) Bezpłciowy korpus z głową -1 szt.
n) Standardowy model ucha-1 szt.
o) Płuca z krtanią-1 szt.
p) Układ oddechowy- 1 szt.
q) Model wątroby – 1 szt.
r) Model żołądka – 1 szt.
s) Tylne organy górnego brzucha- 1 szt.
t) Układ pokarmowy - 3 części – 1 szt.
u) Wątroba z pęcherzykiem - przekrój na tablicy- 1 szt.
v) Miednica męska- 1 szt.
w) Miednica żeńska- 1 szt.
x) Układ moczowo-płciowy K/M - przekrój na tablicy -1 szt.
y) Dwupłciowy układ moczowy, 6-częściowy- 1 szt.
z) Model przekroju zęba trzonowego - ząb zdrowy -1 szt.
aa) Model krtani- 1 szt.
bb) Model układu nerwowego- 1 szt.
cc) Przekrój środkowy jamy nosowej, ustnej i gardła- 1 szt.
dd) Klasyczne serce -2 szt.
ee) Układ krwionośny- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe modele anatomiczne, w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
 nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
 określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i przyrządów kosmetycznych, w tym:
a) Pen do mezoterapii mikroigłowej– 7 szt.
b) Urządzenie do darsonwalizacji - 4 szt.
c) Urządzenie do galwanizacji – 4 szt.
d) Urządzenie do elektrokoagulacji – 2 szt.
e) Urządzenie do mikrodermabrazji diamentowej – 4 szt.
f) Lampa LED fotonowa -2 szt.
g) Lampa polimeryzacyjna – 7 szt.
h) Lampa lupa -14 szt.
i) Myjka ultradźwiękowa -3 szt.
j) Autoklaw z drukarką – 2 szt.
k) Frezarka- 14 szt.
l) Lampa UV- 14 szt.
m) Podgrzewacz do parafiny- 2 szt.
n) Podgrzewacz do wosku- 7 szt.
o) System do opalania natryskowego – 1 szt.
p) Koc termiczny – 5 szt.
q) Aparat do terapii falą uderzeniową- 1 szt.
r) Urządzenie do presoterapii- 1 szt.
s) Kombajn kosmetyczny – 2 szt.
t) Oczyszczanie wodorowe kombajn 6w1- 4 kpl.
u) Podoskop- 3 szt.
v) Lampa na stół do manicure- 8 szt.
w) Cążki – 15 szt.
x) Cążki do skórek– 15 szt.
y) Pęseta do regulacji brwi – 15 szt.
z) Cęgi podologiczne – 15 szt.
aa) Lampa LED Ring – 2 szt.
bb) Wałek do masażu model 1- 10 szt.
cc) Wałek do masażu model 2- 10 szt.
wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla 1 pracownika Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji:
Aparat do terapii falą uderzeniową- 1 szt.
Urządzenie do presoterapii- 1 szt.
Kombajn kosmetyczny – 2 szt.
Oczyszczanie wodorowe kombajn 6w1- 4 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33191110-9 - Autoklawy

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia i przyrządy kosmetyczne w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ:
 urządzenia stosowane w medycynie estetycznej,
 cążki,
 pęsety,
 peny do mezoterapii,
 podgrzewacze do wosku/parafiny,
 lampy UV/ do manicure
 wałki i inne urządzenia do masażu,
o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia:
 nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
 określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu anatomicznego typu J. Toe lub równoważnego, w tym:
a) Zestaw anatomiczny – fantom typu J. Toe - 16 kpl.
b) Paznokieć ze zmianą grzybiczą – 64 szt.
c) Płytka paznokciowa typu J. Toe Dots – 40 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 mikroskopów do zastosowania m. in. w laboratorium mikrobiologii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów do badań fizykalnych, refraktometrów, w tym:
a) Mata podologiczna- 1 szt.
b) Refraktometr- 2 szt.
c) Refraktometr ręczny- 2 szt.
d) Refraktometr do moczu- 2 szt.
e) Ciśnieniomierz automatyczny naramienny- 5 szt.
f) Ciśnieniomierz nadgarstkowy- 5 szt.
g) Ciśnieniomierz zegarowy naramienny z pompką- 5 szt.
h) Stetoskop- 5 szt.
i) Młotek neurologiczny Bucka - 5 szt.
j) Termometr bezdotykowy - 5 szt.
k) Zestaw stroików laryngologicznych – 1 kpl.
l) Stroik laryngologiczny bez ciężarków – 1 kpl.
m) Łuskarka do lodu – 1 szt.
n) Palnik spirytusowy – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38412000-6 - Termometry

38423100-7 - Ciśnieniomierze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe przyrządy do badań:
 maty podologiczne,
 refraktometry
 ciśnieniomierze
 stetoskopy
 termometry
 stroiki laryngologiczne
w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia:
 nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
 określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. transiluminatora UV

4.2.6.) Główny kod CPV: 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
a) OPZ winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami określonymi w tym wzorze (ZAŁĄCZNIK NR 2).
b) Wykonawca może dołączyć do OPZ materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia w postaci: karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcji obsługi lub innych dokumentów producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w OPZ. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Dokumenty określone w rozdziale VI, w tym podmiotowe środki dowodowe
4) Dokumenty określone w rozdziale VII, w tym przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

na Część II: Dostawa urządzeń i przyrządów kosmetycznych dla ANS w Elblągu w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zmiany terminów realizacji zadania, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie lub wstrzymanie wypłaty środków w ramach których finansowane jest zamówienie przez instytucję realizującą wypłaty środków w ramach zadania
b) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw,
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) w tym:
 w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 w sytuacji opóźnień związanych z realizacją zadania, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie,
 w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przyczyn technicznych, np. nieoddanie do użytku sal dydaktycznych w związku z trwającą w budynku przy Al. Grunwaldzkiej 137 przebudową pomieszczeń.
d) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,
e) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy, pisemne potwierdzenie producenta oferowanego urządzenia/produktu o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie w sytuacji gdy:
 nastąpi wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
 wystąpią opóźnienia w produkcji lub wstrzymanie produkcji urządzenia spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.
2) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
3) zmiana dotyczącej dostarczanego urządzenia/produktu na urządzenie/produkt o parametrach nie gorszych niż oferowane za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy:
a) nastąpi jego wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
b) wystąpią opóźnienia w produkcji lub wstrzymanie produkcji urządzenia spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.
W sytuacji jak wyżej Wykonawca skieruje do Zamawiającego propozycję zmiany w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji, w tym np. oświadczenia producenta,
4) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,
5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako podwykonawca pierwotny,
6) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,
7) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.