eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i PiławyOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIDNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d29f44b4-37fd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014982/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastryktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL

1.1.12 Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą : poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl lub (z zastrzeżeniem,że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformy Przetargowej Gminy Świdnica) oraz przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Świdnica
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.ht

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy
Świdnicahttps://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Świdnica
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających nazadawanie pytań do treści
SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy
Przetargowej dostępne są pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:a)Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem
sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. b) Instrukcja
złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.c)
Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: -Internet Explorer 10 i nowsze, Edge-Google Chrome-MozillaFirefox-Operad) Pozostałe wymagania techniczne: -dostęp do sieci internet; -obsługa przez przeglądarkę protokołu
XMLHttpRequest – ajax; -włączona obsługa JavaScript;-zalecana szybkość
łącza internetowego powyżej 500 KB/s; -zainstalowany Acrobat Reader; -zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE
Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. 5. Po stworzeniu lub
wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 t.j.) lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, email:
urząd@gmina.swidnica.pl,www.gmina.swidnica.pl, tel. 74 8523067, fax 74 8523067 wew.400, NIP 884-23-65-226,Regon890718389,2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Świdnica w Świdnicy –krzysztof.olejniczak@comars.pl tel. 609 010 402.; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Olejniczak,3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Pozostałe informacje dotyczące RODO
określa SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 (Wilków) obejmuje w szczególności:
1) roboty ziemne,
2) wykonanie fundamentów wraz z izolacjami,
3) wykonanie ścian żelbetowych z izolacjami,
4) montaż konstrukcji drewnianej budynku i dachu wraz z pokryciem dachowym,
5) podłoża, izolacje i warstwy wyrównawcze pod posadzki,
6) wykonanie ścianek działowych,
7) wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,
8) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
9) roboty malarskie i posadzki,
10) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i elewacji,
11) wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
12) montaż powietrznej pompy ciepła,
13) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem podłogowym,
14) wykonanie instalacji wentylacyjnej,
15) wykonanie instalacji odgromowej,
16) wykonanie WLZ,
17) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu,
18) wykonanie instalacji p.poż., alarmowej, anten radiowych, przeciwwłamaniowych, CCTV,
19) montaż oświetlenia,
20) zagospodarowanie terenu zewnętrznego – chodniki, parking, plac zabaw, obiekty małe architektury,
21) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi dokumentami formalno-prawnymi (zmiana warunków zasilania) oraz wykonaniu instalacji w oparciu o OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ załączony do dokumentacji elektrycznej.

UWAGA! Instalację fotowoltaiczną należy wycenić w kosztorysie ofertowym

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi dokumentacja budowlana stanowiąca projekt techniczny oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi do sporządzenia i wyceny oferty i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262620-3 - Ściany nośne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena – waga 60%
2) gwarancja – waga 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi
100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:

1) Cena oferty najniższej
Cena (C) = ------------------------------- x 60
Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt.

2)
(Zaoferowana gwarancja - 36)
Gwarancja (G) = --------------------------------------------- x 40
24

Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.

5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".
6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 60 lub więcej otrzyma 40 punktów.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – suma punktów według kryteriów oceny
C – ilość punktów w kryterium „cena”
G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”
8. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.
9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
15. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
16. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 15, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 (Bystrzyca Górna) obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2) przebudowa posadzki na gruncie,
3) przebudowa ścianek i sufitów w technologii suchej zabudowy,
4) montaż okładzin ściennych,
5) roboty malarskie,
6) dostawa i montaż pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody,
7) wykonanie wentylacji pomieszczeń,
8) montaż stolarki drzwiowej,
9) przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnętrznej,
10) wykonanie ogrzewania podłogowego,
11) przebudowa instalacji elektrycznej,
12) montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 4070 Wp Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi dokumentami formalno-prawnymi (zmiana warunków zasilania) oraz wykonaniu instalacji,
13) montaż stacji ładowania rowerów (z możliwością odpłatnego ładowania przy pomocy aplikacji mobilnej). Parametry stacji to min 4 gniazda,
14) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
15) montaż monitoringu wizyjnego umożliwiającego rejestrację w godzinach nocnych – 3 kamery z podłączeniem do istniejącego rejestratora w szatni sportowej.
UWAGA! Instalację fotowoltaiczną, oświetlenie zewnętrzne, stację ładowania rowerów, montaż monitoringu wizyjnego należy wycenić w kosztorysie ofertowym w oparciu o załączony PZT i opis oświetlenia zewnętrznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena – waga 60%
2) gwarancja – waga 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi
100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:

1) Cena oferty najniższej
Cena (C) = ------------------------------- x 60
Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt.

2)
(Zaoferowana gwarancja - 36)
Gwarancja (G) = --------------------------------------------- x 40
24

Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.
5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".
6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 60 lub więcej otrzyma 40 punktów.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru:
O = C + G
gdzie:
O – suma punktów według kryteriów oceny
C – ilość punktów w kryterium „cena”
G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”
8. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.
9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
15. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
16. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 15, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla części nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

Dla części nr 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dla części nr 1 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, polegającą na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego,
b) dla części nr 2 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, polegającą na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego,
c) dla części nr 1 - dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646),
d) dla części nr 2 - dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2),
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dla części nr 1 - potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł,
2) dla części nr 2 - potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł
3) dla części nr 1 - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę min. 1 roboty budowlanej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. Wzór wykazu stanowi załączniki nr 4 do SWZ.
4) dla części nr 2 - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę min. 1 roboty budowlanej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego . Wzór wykazu stanowi załączniki nr 4 do SWZ
5) dla części nr 1,2 - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (dla zadania nr 1) i w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla zadania nr 2) wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646.). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 14 ppkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty określone Rozdziale XIII pkt 2 ppkt 1-2) SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3,4 ustawy pzp, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu ( oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.,
f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowane wykonanie robót,
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.
2) zmian osobowych w przypadku zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu,
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) wprowadzenie robót dodatkowych,
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych,
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia,reszta w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania: Zamawiający wykluczy Wykonawcę,
wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.