eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery częściOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003449284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 16

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48323886751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dz@mopr.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopr.bytom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,96150,5ca68338cbd71498c94a9535812d7342.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-830c117b-1d3d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018760/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306285/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.2812.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 56587,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kadry i płace dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 2 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w podziale na dwa moduły:
• moduł I - KADRY, trwający 50 godzin;
• moduł II - PŁACE, trwający 70 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11979,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pomocy kuchennej dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 5 osób dorosłych - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 60 godzin, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku B do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 14083,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla uczestników/-czek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 3 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 147 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w podziale na dwa moduły:
• moduł I - MAGAZYNIER, trwający 80 godzin;
• moduł II - KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO, trwający 67 godzin (w tym 15 godzin jazd w ramach zajęć praktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku C do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 20230,38 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 3 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 72 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym nie więcej niż 36 godzin zajęć teoretycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku D do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 10293,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15989,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243326041

7.3.3) Ulica: Brzozowa 35

7.3.4) Miejscowość: Świętochłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10625,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10625,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10625,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240618659

7.3.3) Ulica: Gabriela Narutowicza 7a

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-933

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10625,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14923,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14923,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14923,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240618659

7.3.3) Ulica: Gabriela Narutowicza 7a

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-933

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Praxi Sylwia Duda w zakresie wykorzystania zasobów technicznych i kadrowych (obsługa wózka jezdniowego)

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14923,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8607,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8775,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8607,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240618659

7.3.3) Ulica: Gabriela Narutowicza 7a

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-933

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8607,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.