eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery częściOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003449284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 16

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48323886751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dz@mopr.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopr.bytom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-830c117b-1d3d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018760/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro z podziałem na cztery części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,96150,5ca68338cbd71498c94a9535812d7342.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,96150,5ca68338cbd71498c94a9535812d7342.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,96150,5ca68338cbd71498c94a9535812d7342.html
2. Zamawiający zaleca Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu posiadanie konta na Platformie. Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy (rejestracji, wymagań technicznych, zadawania pytań do postępowania, udziału w postępowaniu, w tym składania oferty) dostępne są na Platformie, w zakładce INSTRUKCJE. Skuteczne przekazanie pytania przez użytkownika niezalogowanego wymaga potwierdzenia informacji otrzymanej na skrzynkę mailową.
3. Kodowanie i oznaczanie czasu przekazania danych: Czas zapisany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych (oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji) jest to czas ich wpływu na Platformę, a nie data wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia ww. wielkości. Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: dz@mopr.bytom.pl, przy czym OFERTĘ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom;
• dane kontaktowe inspektora ochrony Pani/Pana danych osobowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom tel.: 32/388-67-37; adres mail: IOD@mopr.bytom.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp);
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
˗ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
• skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
• w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2812.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kadry i płace dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 2 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w podziale na dwa moduły:
• moduł I - KADRY, trwający 50 godzin;
• moduł II - PŁACE, trwający 70 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.2.5.) Wartość części: 11979,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: miejsce realizacji kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pomocy kuchennej dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 5 osób dorosłych - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 60 godzin, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku B do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.2.5.) Wartość części: 14083,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: miejsce realizacji kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla uczestników/-czek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 3 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 147 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w podziale na dwa moduły:
• moduł I - MAGAZYNIER, trwający 80 godzin;
• moduł II - KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO, trwający 67 godzin (w tym 15 godzin jazd w ramach zajęć praktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku C do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.2.5.) Wartość części: 20230,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: miejsce realizacji kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Kierunek - lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający wymaga, by kurs podlegał certyfikacji.
Liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 3 osoby dorosłe - uczestnicy/-czki projektu.
Liczba godzin kursu: 72 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym nie więcej niż 36 godzin zajęć teoretycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku D do specyfikacji (SWZ).
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, przy założeniu iż ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w dacie do 31.12.2022 r. (termin zakończenia działań podejmowanych w ramach projektu pn. Kierunek - lepsze jutro).

4.2.5.) Wartość części: 10293,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: miejsce realizacji kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Wykonawca winien wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu:
a) w przypadku składania oferty na część A: szkolenia/kursu z zakresu kadr i płac o wartości usługi na kwotę, co najmniej 4.000,00 zł brutto,
b) w przypadku składania oferty na część B: szkolenia/kursu pomocy kuchennej o wartości usługi na kwotę, co najmniej 4.000,00 zł brutto,
c) w przypadku składania oferty na część C: szkolenia/kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym lub szkolenia/kursu z obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym o wartości usługi na kwotę, co najmniej 5.000,00 zł brutto,
d) w przypadku składania oferty na część D: szkolenia/kursu sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych lub szkolenia/kursu sprzedawcy/przedstawiciela handlowego o wartości usługi na kwotę, co najmniej 3.000,00 zł brutto oraz przedłożyć dowód/-y określający/-ce czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywane należycie. W przypadku usług wykonywanych spełnienie warunku jest możliwe, gdy do dnia składania ofert nastąpiła realizacja ww. usługi na kwotę brutto jak wyżej. Oznacza to, iż w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmował jeszcze inne usługi należy podać wartość dotyczącą wyłącznie usługi objętej niniejszym warunkiem. Do zamówienia zrealizowanego w innej walucie niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia zawarcia umowy. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy należy dokonać przeliczenia podanej kwoty z waluty obcej na jej równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi spełnienie łącznie wszystkich elementów danego warunku (tzn. potencjały Wykonawców nie sumują się).
2) W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DOŚWIADCZENIA OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca winien wykazać, że podczas kursu (dotyczy wszystkich części): dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą do prowadzenia zajęć, która posiada kwalifikacje zawodowe i co najmniej 2-letnie doświadczenie w działalności dydaktycznej związanej z tematyką zajęć prowadzonych w ramach kursu, którego dotyczy składana oferta. W związku z warunkiem szczegółowym dotyczącym osoby skierowanej do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (w wykazie osób) imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi spełnienie łącznie wszystkich elementów danego warunku (tzn. potencjały Wykonawców nie sumują się). W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do specyfikacji - SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, tj.:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia ww. dokumentów w przypadku wszystkich części postępowania.
2. Wraz z wezwaniem do złożenia ww. dokumentów Zamawiający przekaże wzór według którego należy sporządzić wykazy, o których mowa powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna składać się z:
1) formularza oferty, stanowiącego odpowiednio dla danej części postępowania załącznik nr 1A (dla części A); załącznik nr 1B (dla części B); załącznik nr 1C
(dla części C); załącznik nr 1D (dla części D) do specyfikacji (SWZ);
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa odpowiednio w cz. VI ust. 1 specyfikacji (SWZ);
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów;
oraz - jeżeli dotyczy:
4) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - oświadczenia, z którego winno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji - SWZ);
5) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3;
6) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych);
7) w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - dokumentu, o którym mowa w cz. V ust. 5 specyfikacji (SWZ) (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji - SWZ).
UWAGA:
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu, tj. co najmniej NIP lub REGON,
b) zapis, o którym mowa w pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) zapis, o którym mowa w pkt 3 i 5 oraz w uwadze lit. a) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza do oferty również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Ww. oświadczenie/oświadczenia winno/-y być złożone - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Jeśli do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, to wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się wprowadzania do umowy zmian modyfikujących ogólny charakter umowy oraz wprowadzania do umowy zmian istotnych, za które uważa się zmiany określone w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1, Strony przewidują możliwość wprowadzenia do umowy następujących zmian: 1) zastąpienia dotychczasowego Wykon. nowym Wykonawcą: a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykon., w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykon. spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) dokonania zmiany wskazanego podwykonawcy i/lub części wykon. przez niego zakresu podwyk., wprowadzenie nowego podwyk., zrezygnowanie z podwyk. bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwyk., pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwyk. (o których mowa w § 5 ust. 1 umowy). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwyk. dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykon. powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykon. zobowiązany jest wykazać Zamaw., że proponowany inny podwyk. lub sam Wykon. samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwyk., na którego zasoby Wykon. powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub w stopniu wykazanym w ofercie, w przypadku, gdy Wykon. otrzymał punkty w ramach przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert, (jeżeli dotyczy). Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykon. zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3; 3) zmiany wynagr. brutto, w tym ceny jedn. brutto związanej z urzędową zmianą stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykon. zamówienia przez Wykon. (tj. podw. wynagr. o wartość procent. wzrostu stawki VAT lub obniżenie wynagr. o wartość procent. obniżenia stawki VAT). Powyższa zmiana wynagr. dotyczyć będzie wyłącznie części wynagr. za wykonanie przed. umowy, który pozostanie do wykon. po dniu wejścia w życie zmiany stawki VAT. Ciężar wykazania zmian mających wpływ na zmianę kosztów wykon. przedm. umowy spoczywa na Wykon., tym samym Zamaw. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykazaniu podstaw wpływu zmian przepisów na koszty zamów.; 4) zmiany post. umowy, których konieczność wprow. jest wynikiem zmian obow. prawa bądź działań organów państ., samorz., sądowych lub admin.; 5) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodat. usług przez dotych. Wykon., których nie uwzględniono w zamówieniu podst. tj. w umowie w jej pierw. brzmieniu, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykon. nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zam.h w ramach pierw. umowy, b) zmiana Wykon. spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamaw., c) wzrost ceny spow. każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, - przy czym wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp; 6) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okoliczn., których Zam., działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
C.D. - SEKCJA IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,96150,5ca68338cbd71498c94a9535812d7342.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. zmian 7) wprow. zmian um., których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości pierw. umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru um.; 8) dokonania zm. sposobu wykon. przedm. um.: a) spowod. siłą wyższą, ogłosz. stanu klęski żywioł., stanu wyjątk., epidem., epidemii lub innych ograniczeń wprowadzonych przez władze krajowe uniemożliwiającą wykonanie przedm. um. zgodnie z jej postanow., b) w przyp. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w um., których nie można usunąć w inny sposób, a zm. będzie umożliwiać usunięcie rozbież. i doprecyz. um. w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony um., w szczeg. w przyp. wystąp. zmian powszechnie obow. przep. prawa, w tym prawa miejsc. w zakresie mającym wpływ na realizację przed. um., c) w stos. do sposobu wykonyw. przed. zamów. w zakresie wykon. prac/wprowadz. nowych prac niewykraczających poza zakres przed. zam., w sytuacji koniecz. usprawnienia realizacji zam., d) których koniecz. wprowadz. jest wynikiem zm. wyt. dot. RPO WSL na lata 2014-2020 lub innych wyt. dot. realizacji projektów współfinan. w ramach EFS, nie mających wpływu na cenę przed. um., e) dok. zm. miejsca real. przed. zam., o którym mowa w § 2 ust. 2 um. z przyczyn niezależnych od Wyk., pod war. zach. stand. i innych wymagań zawartych w opisie przed. zam.. Ewentualna zm. w zakresie jw. następuje poprzez pisemne powiadom. Zam.. Dok. potwier. speł. war. udziału w postęp., (jeżeli dotyczy) Wyk. przedkłada wraz z powiadom., o którym mowa powyżej; 9) zm. terminu wykon. przed. um., jeżeli doch. terminu okreś. w um. jest niemożliwe z uwagi na: a) sytuację epidem. i wprowadzone w kraju obostrzenia z niej wynikające, b) przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi Zam., w szczeg. będące następstwem zwłoki Zam. w wykon. jego zobow. wynikających z um. lub przep. powszech. obow. prawa, co uniemożliwia termin. wykonanie um. przez Wyk., c) wstrzymanie real. um. przez uprawniony organ/instyt. lub przez Zam. z przyczyn nie leżących po stronie Wyk., o ile takie dział. powoduje, że nie jest możliwe wykon. um. w dotychczas ustal. terminie, d) wystąp. siły wyższej uniemożliw. wykonanie lub wykonyw. przed. um. zgodnie z jej postanow., e) zmiany po upływie skład. ofert powsz. obowiąz. przep. prawa, które miały wpływ na możliw. wykon. um. w term. w niej ustalonym, - termin um. może ulec zm. o czas, w jakim wyżej wskazane okolicz. wpłynęły na termin wykon. um. przez Wyk., to jest uniemożliw. Wyk. termin. realizacji przed. um., lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r. (termin zakoń. działań podejm. w ramach proj. pn. Kierunek - lepsze jutro). Zm. wprow. na podst. ww. przesł. mogą wprow. zm. zakresu przed. um. i odpowiadającą jej zm. wynagr. Wyk., przy czym nie więcej niż 10 % w stos. do wynagr. okreś. w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze um.; 10) zm. miejsca real. przedm. zam., o którym mowa w § 2 ust. 2 um., pod war., że Wyk. wykaże, że miejsce te spełnia wymag. określ. w opisie przed. zam. (w szczegól., gdy stanowiło podst. uzysk. punktów w ramach przyjętego w postęp. kryt. oceny ofert, nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania); 11) zmiany osoby/osób wskazanych w § 1 ust. 4 umowy w przypadku: a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) niewywiązywania się przez tę osobę z ciążących na niej obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wyk.; W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, nowa osoba wskazana przez Wyk. winna posiadać doświadczenie co najmniej takie, jakich wymagano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku dokonywania zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia § 1 ust. 5 niniejszej umowy zdanie drugie i trzecie, stosuje się; 12) wprowadzenia zmian do umowy w uzasadnionych przypadkach, innych niż wyżej opisanych, gdy zachodzi konieczność ich wprowadzenia z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.