eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brańszczyk › "Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023."Ogłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.branszczyk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdc2a7fc-1e24-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030763/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2021/2022.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego gorących posiłków w ilości około 50 szt. dziennie wraz z obsługą do niżej wymienionych szkół na terenie gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
2) Szkoła Podstawowa w Knurowcu
3) Szkoła Podstawowa w Trzciance
4) Szkoła Podstawowa w Turzynie
5) Szkoła Podstawowa w Nowych Budach
W przypadku zawieszenia działalności Szkół spowodowanego nawrotem epidemii wirusa SARS-CoV-2 bądź innego pochodnego wirusa, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamawiania posiłków, do czasu ponownego wznowienia działalności placówki, przy czym określenie minimalnej wartości zamówienia w takim wypadku (okoliczność siły wyższej, niezależna od stron) nie jest możliwe.
Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie zamówienia. Dzienna liczba posiłków zależna będzie od frekwencji dzieci.
2. Dostawa, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie z zachowaniem niezbędnych norm i warunków sanitarnych w zakresie przewozu żywności i zbiorowego żywienia.
3. Porcja obiadowa winna składać się z dania, które ma być posiłkiem mięsnym dwa razy w tygodniu. Jedna porcja musi posiadać gramaturę niemniejszą niż 400 gramów, w tym: 100 gramów mięso lub ryba, 100 gramów surówka lub gotowane jarzyny oraz 200 gramów ziemniaki, ryż, makaron lub inne. Danie mogą stanowić również pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, makaron z sosem lub podobne dania, nie mniej niż 250 gramów z surówką lub jarzynami 100gramów.
4. Zamawiający przewiduje dostarczenie trzy razy w tygodniu posiłku składającego się z następujących składników: zupy 300ml „wkładka” (sztuka mięsa -100g, kiełbasa lub produkt ekwiwalentny pod względem kaloryczności), pieczywo (50g bułka lub chleb)
5. Kaloryczność posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal
6. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem, w specjalistycznych pojemnikach.
7. Zamawiający zastrzega aby dostarczone posiłki były świeże i dostarczone jak najszybciej po ugotowaniu.
8. Skład posiłków:
1) Trzy dni w tygodniu: zupa + pieczywo + jednorazowy talerz + łyżka wraz z dostawą i obsługą, przy czym zupa powinna mieć pojemność minimum 300ml (gramatura po obróbce termicznej)
2) Dwa dni w tygodniu (wtorek, czwartek): ziemniaki, ryż kasza, kluski (śląskie, kopytka) lub makaron + sztuka mięsa + surówka + jednorazowy talerz + sztućce wraz z dostawą i obsługą, przy czym posiłek powinien mieć minimum wagę 400g
3) Wartość odżywcza i kaloryczna powinna być zgodna z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży;
4) Wykonawca zapewni niepowtarzalność potraw w ciągu kolejnych 10 dni.
9. Posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych – będących w posiadaniu Wykonawcy, zapewniających odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia oraz łyżki i sztućce do spożycia posiłku dla każdego dziecka oraz zapewnia odbiór i wywóz zużytych naczyń, łyżek i sztućców.
10. Posiłki oferowane uczniom w szkole powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym i mieć wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku uczniów; - posiłki będą podawane w temperaturze nie niższej niż 65° C.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków stanowiących przedmiot umowy – jadłospisu z podaniem gramatury posiłków z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
12. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w przepisach wykonawczych.
13. Miejsca i godziny dostawy posiłków:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w godz. od 9.00 do 12.00
2) Szkoła Podstawowa w Knurowcu w godz. od 9.00 do 12.00
3) Szkoła Podstawowa w Trzciance w godz. od 9.00 do 12.00
4) Szkoła Podstawowa w Turzynie w godz. od 9.00 do 12.00
5) Szkoła Podstawowa w Nowych Budach w godz. od 9.00 do 12.00
14. Zamawiający przewiduje dostarczenie łącznie około 9 tys. posiłków rocznie do w/w szkół. Ilość dostawy posiłków nie jest stała i może ulec zmianie.
15. Dostawy nie będą realizowane przez wykonawcę w dni wolne od zajęć szkolnych oraz ferie i wakacje szkolne. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia w szkole, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu gorące posiłki.
16. W przypadku zawieszenia działalności szkół spowodowanego nawrotem epidemii wirusa SARS-CoV-2 bądź innego pochodnego wirusa, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamawiania posiłków, do czasu ponownego wznowienia działalności placówki, przy czym określenie minimalnej wartości zamówienia w takim wypadku (okoliczność siły wyższej, niezależna od stron) nie jest możliwe.
17. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie zamówienia.
18. W przypadku braku środków na dożywianie dzieci w trakcie realizacji zamówienia zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą.
19. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów i dzieci korzystających z gorących posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia i każdorazowo na bieżąco wykonawca będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym 4 standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami.
21. Miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę, sposób jego przygotowywania oraz transport musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
22. Posiłki powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem wymagań, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz zasad prawidłowego żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Posiłki muszą spełniać wytyczne „Kart Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w szkole”.
23. Zapotrzebowanie na zupy wynosi około 5 400 szt., na drugie danie 3600 szt.
24. Posiłki powinny być dostarczane do stołówek szkolnych, do pomieszczenia stołówki lub punktu wydawania posiłków, zlokalizowanych w szkołach określonych w ust. 13, w ilościach zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Dyrektorami w/w szkół. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania tygodniowych jadłospisów i dostarczenia przed okresem ich realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 181170,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155070,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260251374

7.3.3) Ulica: Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

7.3.4) Miejscowość: Wyszków

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155070,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.