eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brańszczyk › "Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023."



Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdc2a7fc-1e24-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030763/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2021/2022.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.branszczyk.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również w sytuacjach awaryjnych tj. nie działanie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal możliwość kontaktowania się i składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamowienia.publiczne@branszczyk.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk reprezentowana przez Wójta Gminy Brańszczyk.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl*
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RO-ZP.271.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego gorących posiłków w ilości około 50 szt. dziennie wraz z obsługą do niżej wymienionych szkół na terenie gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
2) Szkoła Podstawowa w Knurowcu
3) Szkoła Podstawowa w Trzciance
4) Szkoła Podstawowa w Turzynie
5) Szkoła Podstawowa w Nowych Budach
W przypadku zawieszenia działalności Szkół spowodowanego nawrotem epidemii wirusa SARS-CoV-2 bądź innego pochodnego wirusa, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamawiania posiłków, do czasu ponownego wznowienia działalności placówki, przy czym określenie minimalnej wartości zamówienia w takim wypadku (okoliczność siły wyższej, niezależna od stron) nie jest możliwe.
Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie zamówienia. Dzienna liczba posiłków zależna będzie od frekwencji dzieci.
2. Dostawa, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie z zachowaniem niezbędnych norm i warunków sanitarnych w zakresie przewozu żywności i zbiorowego żywienia.
3. Porcja obiadowa winna składać się z dania, które ma być posiłkiem mięsnym dwa razy w tygodniu. Jedna porcja musi posiadać gramaturę niemniejszą niż 400 gramów, w tym: 100 gramów mięso lub ryba, 100 gramów surówka lub gotowane jarzyny oraz 200 gramów ziemniaki, ryż, makaron lub inne. Danie mogą stanowić również pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, makaron z sosem lub podobne dania, nie mniej niż 250 gramów z surówką lub jarzynami 100gramów.
4. Zamawiający przewiduje dostarczenie trzy razy w tygodniu posiłku składającego się z następujących składników: zupy 300ml „wkładka” (sztuka mięsa -100g, kiełbasa lub produkt ekwiwalentny pod względem kaloryczności), pieczywo (50g bułka lub chleb)
5. Kaloryczność posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal
6. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem, w specjalistycznych pojemnikach.
7. Zamawiający zastrzega aby dostarczone posiłki były świeże i dostarczone jak najszybciej po ugotowaniu.
8. Skład posiłków:
1) Trzy dni w tygodniu: zupa + pieczywo + jednorazowy talerz + łyżka wraz z dostawą i obsługą, przy czym zupa powinna mieć pojemność minimum 300ml (gramatura po obróbce termicznej)
2) Dwa dni w tygodniu (wtorek, czwartek): ziemniaki, ryż kasza, kluski (śląskie, kopytka) lub makaron + sztuka mięsa + surówka + jednorazowy talerz + sztućce wraz z dostawą i obsługą, przy czym posiłek powinien mieć minimum wagę 400g
3) Wartość odżywcza i kaloryczna powinna być zgodna z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży;
4) Wykonawca zapewni niepowtarzalność potraw w ciągu kolejnych 10 dni.
9. Posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych – będących w posiadaniu Wykonawcy, zapewniających odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia oraz łyżki i sztućce do spożycia posiłku dla każdego dziecka oraz zapewnia odbiór i wywóz zużytych naczyń, łyżek i sztućców.
10. Posiłki oferowane uczniom w szkole powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym i mieć wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku uczniów; - posiłki będą podawane w temperaturze nie niższej niż 65° C.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków stanowiących przedmiot umowy – jadłospisu z podaniem gramatury posiłków z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
12. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w przepisach wykonawczych.
13. Miejsca i godziny dostawy posiłków:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w godz. od 9.00 do 12.00
2) Szkoła Podstawowa w Knurowcu w godz. od 9.00 do 12.00
3) Szkoła Podstawowa w Trzciance w godz. od 9.00 do 12.00
4) Szkoła Podstawowa w Turzynie w godz. od 9.00 do 12.00
5) Szkoła Podstawowa w Nowych Budach w godz. od 9.00 do 12.00
14. Zamawiający przewiduje dostarczenie łącznie około 9 tys. posiłków rocznie do w/w szkół. Ilość dostawy posiłków nie jest stała i może ulec zmianie.
15. Dostawy nie będą realizowane przez wykonawcę w dni wolne od zajęć szkolnych oraz ferie i wakacje szkolne. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia w szkole, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu gorące posiłki.
16. W przypadku zawieszenia działalności szkół spowodowanego nawrotem epidemii wirusa SARS-CoV-2 bądź innego pochodnego wirusa, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamawiania posiłków, do czasu ponownego wznowienia działalności placówki, przy czym określenie minimalnej wartości zamówienia w takim wypadku (okoliczność siły wyższej, niezależna od stron) nie jest możliwe.
17. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie zamówienia.
18. W przypadku braku środków na dożywianie dzieci w trakcie realizacji zamówienia zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą.
19. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów i dzieci korzystających z gorących posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia i każdorazowo na bieżąco wykonawca będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym 4 standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami.
21. Miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę, sposób jego przygotowywania oraz transport musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
22. Posiłki powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem wymagań, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz zasad prawidłowego żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Posiłki muszą spełniać wytyczne „Kart Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w szkole”.
23. Zapotrzebowanie na zupy wynosi około 5 400 szt., na drugie danie 3600 szt.
24. Posiłki powinny być dostarczane do stołówek szkolnych, do pomieszczenia stołówki lub punktu wydawania posiłków, zlokalizowanych w szkołach określonych w ust. 13, w ilościach zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Dyrektorami w/w szkół. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania tygodniowych jadłospisów i dostarczenia przed okresem ich realizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-05 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad określonych w rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Miejsce przygotowania posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca oświadczy, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w usług cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594 z późn. zm.)
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. W zakresie doświadczenia wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi o podobnym charakterze i złożoności tj. 1 usługę gastronomiczną polegającą na prowadzeniu stołówki, lub zakładu gastronomicznego, lub przygotowywaniu posiłków dla żywienia zbiorowego o wartości min. 8 000 zł brutto (łącznie) - miesięcznie.
Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z dowodami poświadczającymi, że zostały wykonane w sposób należyty wg formuły spełnia – nie spełnia.
2. W zakresie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
1) dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
a) zapleczem kuchennym zapewniającym przygotowanie i zapakowanie żywności w celu dostarczenia do wskazanych placówek,
b) samochodem przystosowanym do przewozu posiłków w pojemnikach zapewniającym utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłku.
Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie wykazu potencjału technicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. 3 osób posiadających 2 letnie doświadczenie pracy w kuchni lub w przygotowywaniu posiłków dla żywienia zbiorowego, w tym co najmniej:
• 1 osobę posiadające kwalifikacje w zawodzie kucharza,
• 1 osobę - dietetyka dostępną wykonawcy podczas realizacji zamówienia.
Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie wykazu osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykaz usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, przedziału czasowego, wartości oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 4 pkt. 1 SWZ
b) wykaz potencjału technicznego Wykonawcy wraz z informacją o rodzaju własności oraz informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ – na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust.4 pkt.2 pkt. 1)
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ – na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust.4 pkt.2 pkt. 2)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.