eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec Ząbkowicki › Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.Ogłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli
działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 729-057-841

1.5.8.) Numer faksu: +48 729-057-841

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kamienieczabkowicki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli
działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3184a9f-178b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036171/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli dziłających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297117/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/RPR-6/PN-U/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 451016,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.
3.1. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Usługi przewozowe polegają na przewożeniu uczniów autobusami (szacunkowa liczba uczniów podana w załączniku do SWZ) z miejscowości zamieszkania do szkoły (wymienionej przy każdej z tras), w której obwodzie znajduje się dana miejscowość.
Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów do i z autobusu są wyznaczone przez Zamawiającego i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, a na trasie przejazdu , w szczególności na przystankach autobusowych komunikacji publicznej.
1) Szczegółowe godziny dowozu i odwozu uczniów oraz rozkład jazdy autobusów zostaną uzgodnione z wykonawcą, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, po sporządzeniu planu lekcji. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony i przystosowany do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. Każdorazowa zmiana rozkładu wymagać będzie uprzedniego uzgodnienia przez strony umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu
przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowanie dni wolnych.
3) Zamawiający do dnia 1 każdego miesiąca w miesiącu którym usługa będzie świadczona przekaże imienne listy uczniów uprawnionych do przewozu na poszczególnych trasach, przygotowane przez Dyrektorów Szkół i zatwierdzone przez Zamawiającego. Listy te będą podstawą do ustalenia wynagrodzenia w danym miesiącu.
4) Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego 2021/2022 oraz 2022/2023 może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, wykonawca musi zapewnić im przejazd na warunkach określonych w niniejszej SWZ. Z tytułu zmniejsza ilości dowożonych dzieci, Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiany w ilości biletów nie przekroczą +/- 20.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie przewożonych uczniów.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług.
7) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniej ilości autobusów dopuszczonych do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozu oznakowanie, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW oraz aktualnymi badaniami technicznymi.
8) Obsługa przewozów szkolnych musi być wykonywana przez odpowiednie pojazdy przystosowane do przewozów uczniów ( autobusy sprawne technicznie i posiadające wymagane aktualne badania techniczne, o odpowiedniej i wymaganej dla danej trasy ilości miejsc siedzących oznaczone zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021r poz. 450 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ważne na okres świadczenia usługi ubezpieczenie OC i NW na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł dla każdego autobusu. Ubezpieczenie od NW będzie obejmować odpowiedzialność z tytułu m.in. : uszkodzenie ciała, śmierć, szkody materialne, spowodowane w czasie przewozów uczniów.
W przypadku awarii autobusu wykonawca zapewni niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednej godziny, zastępczy środek transportu spełniający wymogi do transportu osób w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie przewozu uczniów do szkoły nie może być wcześniejsze niż 50 minut przed rozpoczęciem lekcji (dnia szkolnego) w danej szkole.
W szkołach na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 8:00. Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczynania dnia szkolnego w innych godzinach, nie wcześniej jednak niż o 7:50 i nie później niż o 8:05.
Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach.
Wykonawca w trakcie wykonywania świadczenia, zapewni dodatkowe przewozy (jako zamówienie uzupełniające ) wg potrzeb poszczególnych Dyrektorów Szkół.
Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie z tym, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami w liczbie do 20 nie będą miały wpływ na cenę biletu.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w przewozach wskutek działania siły wyższej takiej jak gołoledź, zaspy śnieżne i inne okoliczności niezależne od Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:.
CPV 60140000-1 - nieregularny transport osób
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.2. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:
3.2.1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zadanie byli zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę;
3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy
i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.
3.2.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.
3.3. Zamawiający zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia na usługi przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Zamawiający w niniejszym zamówieniu przewiduje prawo opcji polegające na wykonaniu dodatkowych usług przewozowych szczegółowo określonych w projekcie umowy wzoru umowy (WU). Powyższe prawo zostało uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 487097,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487097,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 487097,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty innowacyjne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transport Ryszard Matyasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890547901

7.3.3) Ulica: Malczewskiego DIII/7

7.3.4) Miejscowość: Kłodzko

7.3.5) Kod pocztowy: 57-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 487097,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty innowacyjne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.