eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec Ząbkowicki › Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli
działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 729-057-840

1.5.8.) Numer faksu: +48 729-057-840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kamienieczabkowicki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli
działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3184a9f-178b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036171/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli dziłających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/RPR-6/PN-U/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług przewozów uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w roku szkolnym 2022-2023.
3.1. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Usługi przewozowe polegają na przewożeniu uczniów autobusami (szacunkowa liczba uczniów podana w załączniku do SWZ) z miejscowości zamieszkania do szkoły (wymienionej przy każdej z tras), w której obwodzie znajduje się dana miejscowość.
Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów do i z autobusu są wyznaczone przez Zamawiającego i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, a na trasie przejazdu , w szczególności na przystankach autobusowych komunikacji publicznej.
1) Szczegółowe godziny dowozu i odwozu uczniów oraz rozkład jazdy autobusów zostaną uzgodnione z wykonawcą, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, po sporządzeniu planu lekcji. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony i przystosowany do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. Każdorazowa zmiana rozkładu wymagać będzie uprzedniego uzgodnienia przez strony umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu
przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowanie dni wolnych.
3) Zamawiający do dnia 1 każdego miesiąca w miesiącu którym usługa będzie świadczona przekaże imienne listy uczniów uprawnionych do przewozu na poszczególnych trasach, przygotowane przez Dyrektorów Szkół i zatwierdzone przez Zamawiającego. Listy te będą podstawą do ustalenia wynagrodzenia w danym miesiącu.
4) Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego 2021/2022 oraz 2022/2023 może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, wykonawca musi zapewnić im przejazd na warunkach określonych w niniejszej SWZ. Z tytułu zmniejsza ilości dowożonych dzieci, Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiany w ilości biletów nie przekroczą +/- 20.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie przewożonych uczniów.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług.
7) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniej ilości autobusów dopuszczonych do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozu oznakowanie, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW oraz aktualnymi badaniami technicznymi.
8) Obsługa przewozów szkolnych musi być wykonywana przez odpowiednie pojazdy przystosowane do przewozów uczniów ( autobusy sprawne technicznie i posiadające wymagane aktualne badania techniczne, o odpowiedniej i wymaganej dla danej trasy ilości miejsc siedzących oznaczone zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021r poz. 450 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ważne na okres świadczenia usługi ubezpieczenie OC i NW na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł dla każdego autobusu. Ubezpieczenie od NW będzie obejmować odpowiedzialność z tytułu m.in. : uszkodzenie ciała, śmierć, szkody materialne, spowodowane w czasie przewozów uczniów.
W przypadku awarii autobusu wykonawca zapewni niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednej godziny, zastępczy środek transportu spełniający wymogi do transportu osób w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie przewozu uczniów do szkoły nie może być wcześniejsze niż 50 minut przed rozpoczęciem lekcji (dnia szkolnego) w danej szkole.
W szkołach na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 8:00. Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczynania dnia szkolnego w innych godzinach, nie wcześniej jednak niż o 7:50 i nie później niż o 8:05.
Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach.
Wykonawca w trakcie wykonywania świadczenia, zapewni dodatkowe przewozy (jako zamówienie uzupełniające ) wg potrzeb poszczególnych Dyrektorów Szkół.
Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie z tym, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami w liczbie do 20 nie będą miały wpływ na cenę biletu.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w przewozach wskutek działania siły wyższej takiej jak gołoledź, zaspy śnieżne i inne okoliczności niezależne od Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:.
CPV 60140000-1 - nieregularny transport osób
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.2. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:
3.2.1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zadanie byli zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę;
3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy
i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.
3.2.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.
3.3. Zamawiający zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia na usługi przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Zamawiający w niniejszym zamówieniu przewiduje prawo opcji polegające na wykonaniu dodatkowych usług przewozowych szczegółowo określonych w projekcie umowy wzoru umowy (WU). Powyższe prawo zostało uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.3. Zamawiający zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia na usługi przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Zamawiający w niniejszym zamówieniu przewiduje prawo opcji – do 50 % - polegające na wykonaniu dodatkowych usług przewozowych szczegółowo określonych w projekcie umowy wzoru umowy (WU). Powyższe prawo zostało uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji autobusów dowożących uczniów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że dysponuje aktualną licencją na przewóz osób w transporcie drogowym.
6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
6.2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na transporcie zbiorowym wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
6.2.4.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
min. czteroma kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia autobusów w krajowym transporcie publicznym w ilości odpowiadającej ilości autobusów,
6.2.4.3. Warunek zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej 4 autobusów nie starszymi niż rok produkcji 2012. Samochody przewidziane do wykonywania usług przewozu uczniów muszą być sprawne i posiadać aktualne badania techniczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg załącznika do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zestawienie cenowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (jeżeli dotyczy).
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.