eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reda › Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowegoOgłoszenie z dnia 2021-12-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386500404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4reda.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881142569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawadzkiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2reda.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882140058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzozowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp3.reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp3reda.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13689fc3-6267-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm,. - dalej: "ustawa PZP") „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-f7fff4ab-5348-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6.ZSP.WR.BN.D.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Redzie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku 1 do zaproszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik 1a do zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39221240-1 - Misy

39223000-1 - Łyżki, widelce

39227110-3 - Igły krawieckie

39241110-7 - Noże stołowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711130-9 - Chłodziarki

39711200-1 - Roboty kuchenne

39711211-1 - Miksery kuchenne

39711330-1 - Elektryczne tostery

39711350-7 - Gofrownice

39711360-0 - Piekarniki

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

42715000-1 - Maszyny do szycia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zaproszony Wykonawca nie przystąpił do negocjacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.